elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA NA WSI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM CZ. II

Liczba osób pozostających bez pracy zależy w dużej mierze od wielkości danego powiatu oraz liczby ludności w wieku produkcyjnym. Stąd też analizę porównawczą ułatwiają liczby względne, w tym przypadku obliczony dla wszystkich powiatów wskaźnik natężenia bezrobocia, przedstawiający liczbę osób bezrobotnych przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym oraz gęstość bezrobocia na wsi, przedstawiająca liczbę osób bez pracy na 1 km2 obszarów wiejskich (por. tabl. 3.2).

Ze względu na to, iż w analizowanym okresie w wiek produkcyjny wkraczały stopniowo coraz liczniejsze roczniki urodzone w drugim wyżu demograficznym, również wskaźnik natężenia bezrobocia systematycznie wzrastał. W całym badanym okresie najwyższą wartość wskaźnika bezrobocia odnotowano w powiecie szczecineckim oraz świdwińskim (w 2001 r. ponad 30%), najniższą zaś w polickim – poniżej 10%. Należy jednak pamiętać, że do obliczenia tego wskaźnika bierze się pod uwagę ogół ludności w wieku od 18 do 59 (kobiety) i 64 lat (mężczyźni), co powoduje że wskaźnik ten ma stosunkowo niskie rozmiary w porównaniu ze stopą bezrobocia. Z grupy tej bowiem nie wyłącza się osób biernych zawodowo.

Z kolei największą gęstością bezrobocia na obszarach wiejskich charakteryzują się powiaty: kołobrzeski i stargardzki (blisko 5 os/km2), najmniejszą – powiaty: policki, wałecki i drawski (poniżej 2,5 os/ km2). Wielkości te również charakteryzują się stałym wzrostem w ciągu całego badanego okresu. Z przedstawionego zestawienia wynika, że stosunkowo najlepszą sytuacją pod względem rozmiarów bezrobocia charakteryzuje się powiat policki. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że powiat ten, przy stosunkowo niewielkiej powierzchni, posiada największy udział procentowy powierzchni miast wśród ogółu (około 10%), co daje większe możliwości znalezienia pracy ludności wiejskiej.

Leave a Reply