elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Przepisy rozporządzenia o pomocy dla MSP

Pułapy wskazane w punktach 1 i 2 stosują sit do natężenia pomocy obliczonej albo jako procent kosztów pierwszorzędnych inwestycji, albo jako procent kosztów wynagrodzeń za pracę przy przeprowadzeniu inwestycji (pomoc dla tworzenia miejsc pracy) albo jako ich kombinacja, pod warunkiem że pomoc nie przekroczy najbardziej korzystnej kwoty będącej wynikiem zastosowania którejkolwiek metody obliczania. ustawie. Obecnie realizowany przez Ministerstwo Gospodarki program tzw. domów polskich, mający wspierać polskich małych i średnich przedsiębiorców za granicą, w głównej mierze poprzez dofinansowanie ich udziału w wystawach, targach i innego typu promowania, jest realizowany w głównej mierze w oparciu (i z wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi) o klauzulę de mutimis, zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy.

Państwa członkowskie powinny prowadzić szczegółowe rejestry programów pomocowych przyznawanych na podstawie rozporządzenia o pomocy dla MSP. Rejestry te powinny zawierać wszelkie informacje niezbędne do ustalenia, że przedstawione w rozporządzeniu o pomocy dla MSP warunki uruchomienia, w tym informacje dotyczące statusu przedsiębiorstwa jako MSP, zostały spełnione. Państwa członkowskie są obowiązane przetrzymywać szczegółowe rejestry dotyczące pomocy indywidualnej przez 10 lat od daty jej przyznania, jeśli zaś chodzi o program pomocowy – przez lat 10 od dnia, w którym przyznana została ostatnia pomoc indywidualna w ramach tego programu. Na pisemny wniosek Komisji państwo członkowskie powinno przekazać w ciągu 20 dni roboczych wszelkie informacje, jakie Komisja uzna za niezbędne do oszacowania, czy warunki określone w rozporządzeniu o pomocy dla MSP zostały spełnione.

Przepisy rozporządzenia o pomocy dla MSP nie dotyczą pomocy eksportowej oraz pomocy dla niektórych trudnych sektorów20, tj. przemysłu stalowego, górnictwa węglowego, przemysłu stoczniowego, rolnictwa, rybołówstwa, transportu. W tych przypadkach Komisja zdaje sobie sprawę, iż dziedziny te są niezwykle ważne dla poszczególnych państw, gdyż powiązane są z wysokim potencjałem społecznej wrażliwości na zmiany. Ponadto, jak pisze K. Sobczak: „sektory te podlegają szeregu naciskom utrudniającym konkurencję, przekształcenia własnościowe uwikłane są w szczególnie silne więzi społeczne, znaczenie tych sektorów wykracza poza sferę właściwych przedsiębiorstw, silne są tendencje do utrzymania w tych obszarach systemu naturalnych monopoli”21. Uwagi na temat przyjętych rozwiązań w polskiej ustawie w zakresie reguły de minimis i wyłączeń niektórych sektorów, omawiane wcześniej, pozostają również aktualne przy analizowaniu rozporządzenia o pomocy dla MSP.

Leave a Reply