elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU NA OBSZARACH WIEJSKICH

Tereny wiejskie w Polsce są obszarem znacznej koncentracji oficjalnego i utajonego bezrobocia. Liczbę bezrobotnych zamieszkałych na wsi szacuje się na 1,2 min, a w rzeczywistości jest ich znacznie więcej. Bezrobocie na wsi wiąże się z upadkiem państwowych gospodarstw rolnych, niską opłacalnością produkcji rolnej oraz upadkiem wielu podmiotów gospodarczych związanych z otoczeniem rolnictwa. Jego rozmiary kształtuje także załamanie się dojazdów ludzi do pracy w przemyśle, zlokalizowanym w miastach oraz powrót na wieś znacznej rzeszy, mieszkających uprzednio w miastach, byłych pracowników upadających podmiotów gospodarczych. Bezrobocie dotyczy wszystkich obszarów wiejskich, ale jest ono szczególnie silne w powiatach o niskim poziomie urbanizacji. Wymaga ono identyfikacji i podjęcia kroków przeciwdziałających mu. W badaniu podjęto próbę oceny skali zjawiska bezrobocia na terenach wiejskich w Polsce, identyfikacji i oceny stosowanych metod przeciwdziałania bezrobociu oraz sformułowania na tym tle działań, pozwalających lepiej walczyć z tym patologicznym, ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia, zjawiskiem.

Celem badania było określenie stanu i specyfiki bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce i dokonanie analizy skuteczności działań, zmierzających do przeciwdziałania mu. Cel ten zrealizowano podejmując ogólnopolskie badanie ankietowe, którym objęto 268 powiatów, mających wskaźnik urbanizacji niższy od 61,8%, a więc zdominowanych przez ludność wiejską. Na podstawie 140 uzyskanych ankiet i dzięki wykorzystaniu szeregu dokumentów, opracowań cząstkowych i bogatego materiału statystycznego, przedstawiono dynamikę bezrobocia na polskiej wsi oraz dokonano analizy jego struktury. Pokazano sposoby działania powiatowych urzędów pracy i dokonano oceny skuteczności podejmowanych przez nie prób zmniejszenia bezrobocia na wsi. Ukazano także wpływ polityki regionalnej na bezrobocie na wsi, dostrzegając w niej zarówno stymulantę, jak i destymulantę tego zjawiska. Zwrócono przy tym uwagę na rolę infrastruktury w procesie przeciwdziałania bezrobociu, traktując poziom zagospodarowania infrastrukturalnego jako czynnik warunkujący możliwość i skuteczność działań zmierzających do przeciwdziała- nia bezrobociu, a zarazem dostrzegając w rozwoju infrastruktury szansę na tworzenie nowych miejsc pracy. Wskazano także na możliwości przeciwdziałania bezrobociu na wsi poprzez realizację projektów inwestycyjnych, finansowanych przez kapitał zagraniczny oraz poprzez wykorzystanie pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Przedstawiono przy tym, istniejące na terenach wiejskich w Polsce, istotne bariery utrudniające absorpcję tej pomocy. Przeprowadzone badanie pozwoliło na sformułowanie szeregu interesujących ocen dotychczas stosowanych metod walki z bezrobociem na terenach wiejskich oraz propozycji odnośnie do pożądanych sposobów przeciwdziałania bezrobociu na wsi.

Leave a Reply