elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Programy pomocowe w Polsce

Badane powiaty korzystały najczęściej ze środków Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (24% projektów) oraz programu PHARE (24%). Ponadto współpracowały z samorządami zagranicznymi głównie w celu aktywizacji lokalnych środowisk poprzez programy wymiany informacji i wzajemnej promocji.

Pozyskiwane środki pomocy bezzwrotnej w’ydatkowane były przede wszystkim na inwestycje infrastrukturalne zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i społecznej, głównie modernizację dróg i kanalizacji oraz rozbudowę placówek oświatowych i pomocy społecznej. Ponadto na terenie powiatów wiejskich realizowano projekty w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości oraz opracowania dokumentów służących w późniejszym czasie pozyskaniu środków pomocy bezzwrotnej.

Programy pomocowe w Polsce nie oddziaływały na obszary wiejskie w sposób kompleksowy. Dotychczas dostępna pomoc była ograniczana terytorialnie do wybranych województw, a nawet powiatów, do wybranych instrumentów i zakresów wsparcia. Do chwili obecnej praktycznie nie ruszyły jeszcze programy mające na celu tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. Dopiero program SAPARD przewiduje kompleksowe podejście do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Daje to możliwość rozwijania pozarolniczej aktywności gospodarstw rolnych i tym samym generowania nowych miejsc pracy na tych terenach. Od efektywności wykorzystania funduszy programu SAPARD zależy w dużej mierze obniżenie stopy bezrobocia oraz zwalczanie zjawiska bezrobocia utajonego na obszarach wiejskich. Zgodnie z harmonogramem wdrożenia programu SAPARD działania ukierunkowane na tworzenie miejsc pracy powinny być rozpoczęte w roku 2003. Niemniej jednak proces ten jest długotrwały i dlatego nie należy spodziewać się natychmiastowych zmian na rynku pracy. Poprzez uruchomienie efektu mnożnikowego fakt właściwego spożytkowania środków pomocy bezzwrotnej będzie mieć wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej obszarów wiejskich, a co za tym idzie – na zwiększenie ich konkurencyjności zarówno w skali międzyregionalnej, jak i międzynarodowej.

Leave a Reply