elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PROGRAMY POMOCOWE A BEZROBOCIE NA OBSZARACH WIEJSKICH

Poprzez pozyskanie środków pomocowych samorządy lokalne mają możliwość osiągnięcia wielorakich celów, warunkujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Jednym z najważniejszych zadań jest z pewnością zmniejszenie bezrobocia w regionach. Może to dziać się w sposób bezpośredni (dzięki korzystaniu z programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy na wsi) lub pośredni (szkolenia lub środki na poprawę infrastruktury). Jasny jest związek pomiędzy atrakcyjnością lokalizacyjną regionów a rozwojem infrastruktury – tereny wiejskie mogą zachęcić inwestorów, jeśli będą wyposażone w drogi, wodociągi, kanalizację, telefony, gaz. Także rodzimi przedsiębiorcy są zainteresowani poprawą stanu lokalnej infrastruktury, a budowa poszczególnych jej elementów to także nowe miejsca pracy dla ludności pozarolniczej.

Alokacja środków z zagranicznej pomocy bezzwrotnej zależy od aktywności władz lokalnych w ich pozyskiwaniu. W badanej populacji powiatów tylko 38% korzystało z takiej pomocy finansowej. Wyższy wskaźnik w pozyskiwaniu środków odnotowano pośród powiatów wiejskich – 39%, niż pozostałych powiatów ziemskich – 33%. Spośród 50 powiatów, które skorzystały z takich zewnętrznych źródeł dofinansowania zadań leżących w ich kompetencjach, 20% realizowało przynajmniej dwa tego typu projekty. Przestrzenne rozmieszczenie powiatów ze względu na korzystanie ze środków pomocy bezzwrotnej przedstawia rys. 14.2.

Leave a Reply