elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PROGRAMY POMOCOWE A BEZROBOCIE NA OBSZARACH WIEJSKICH CZ. II

Większą aktywność w pozyskiwaniu środków pomocowych odnotować należy północnej w Polsce, na Podkarpaciu, a także na terenach przygranicznych (z wyjątkiem granicy zachodniej). Wynika to z celowego kierowania do tych regionów części środków pomocy bezzwrotnej. Najmniej funduszy bezzwrotnych zaapliko- wały powiaty centralnej Polski oraz pogranicza zachodniego. Ogólną tendencją jest więc większa liczba wskazań dotyczących korzystania z pomocy przez tereny słabiej rozwinięte, co może im ułatwić wyrównywanie tempa rozwoju gospodarczego. pomocy bezzwrotnej

Wyższą aktywność w pozyskiwaniu funduszy bezzwrotnych częściej wykazywały powiaty wiejskie, a z drugiej strony te jednostki widzą mniej ograniczeń w ich dostępności niż pozostałe powiaty ziemskie. Dowodzi to coraz większej aktywności władz lokalnych w regionach charakteryzujących się przeciętnie niższym poziomem rozwoju. Świadczy także o systematycznym nabywaniu doświadczeń i kwalifikacji przez urzędników, a co za tym idzie – coraz lepszym przygotowaniu części struktur instytucjonalnych na obszarach wiejskich do korzystania z funduszy pomocowych.

Powodem zwiększonej aktywności powiatów wiejskich przy ubieganiu się o środki pomocy bezzwrotnej może być także fakt celowego kierowania części linii pomocowych do regionów słabszych, by w ten sposób zmniejszać ich zapóźnienie rozwojowe. Jednakże fakt sąsiadowania ze sobą powiatów, które już nawet kilkakrotnie skorzystały z pomocy, z powiatami, którym się to nie udało, świadczy o dominującej barierze mentalnościowej oraz edukacyjnej. Związana jest ona z aktywnością i z poziomem wykształcenia osób, które decydują o aplikowaniu bądź o nieaplikowaniu o środki pomocowe. Z drugiej strony powiaty o lepiej rozwiniętych funkcjach pozarolniczych nastawiają się na ich dalszy rozwój i w związku z tym dużo rzadziej ubiegają się o środki na inwestycje związane z rolnictwem, gdyż w tej działalności nie upatrują szans na przyszłość.

Leave a Reply