elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PROGRAM PHARE

Rocznie Polska korzysta z funduszy w wysokości około 400 min euro. Z tych środków finansowane są projekty:

– przygotowujące instytucje oraz system prawny do członkostwa w UE (np. szkolenia dla administracji, budowa i modernizacja przejść granicznych),

– związane z osiąganiem spójności gospodarczej i społecznej w Polsce.

W części PHARE dotyczącej Spójności Społecznej i Gospodarczej wsparcie dla projektów udzielane jest województwom zidentyfikowanym we Wstępnym Narodowym Planie Rozwoju oraz przy uwzględnieniu strategii danego województwa. Samorządy mogą składać projekty inwestycyjne np. w zakresie dróg o znaczeniu ponadlokalnym czy ochrony środowiska w ważnych dla regionu obszarach. Projekty muszą mieć wartość minimum 2 min euro. Planowanie pomocy odbywa się co roku i dotyczyć może różnych województw:

– PHARE 2000: warmińsko-mazurskie, podlaskie, śląskie, podkarpackie, lubelskie (lista projektów zamknięta projekty w trakcie realizacji),

– PHARE 2001: warmińsko-mazurskie, podlaskie, śląskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie (lista projektów zamknięta projekty przygotowywane do realizacji),

– PHARE 2002: warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, małopolskie (lista projektów w trakcie ustaleń – styczeń 2002 projekty będą realizowane od 2003 r.),

– PHARE 2003 – wszystkie województwa (propozycje projektów w ramach PHARE 2003 zostały zebrane w czerwcu 2002 r.).

Leave a Reply