elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PROGRAM PHARE CZ. II

Samorządy w Polsce korzystają także ze szkoleń dla administracji w zakresie pozyskiwania funduszy – Program PHARE 1999 czy też w zakresie przygotowania do członkostwa w UE – PHARE 2000. W ramach programu PHARE funkcjonuje również Program Współpracy Przygranicznej:

– Duże projekty. W tym wypadku samorządy mogą składać propozycje Finansowania inwestycji w infrastrukturę na terenach przygranicznych (2 pasy powiatów przylegających do granicy z Niemcami, Słowacją, Czechami, Morzem Bałtyckim). Minimalna wartość projektów to 300 tys. euro. Dotyczą one najczęściej infrastruktury drogowej, środowiska lub innej związanej z rozwojem gospodarczym pogranicza. Konieczne jest wykazanie efektu transgranicznego – oddziaływania inwestycji po obu stronach granicy.

– Małe projekty. W ramach tej części PHARE finansuje się małe projekty (maksymalna wartość to 50 tys. euro) szkoleniowe, wydawnicze, konferencyjne, które mają poprawić współpracę organizacji pozarządowych i samorządów leżących na terenach przygranicznych. Projekty w zakresie współpracy kulturalnej, sportowej, gospodarczej, przełamywania barier i ochrony środowiska. W tym wypadku, poza wspomnianymi granicami, istnieje również możliwość aplikowania na terenach graniczących z Litwą, Rosją, Białorusią i Ukrainą.

W ramach Programu PHARE dostępne są środki na wsparcie inicjatyw w zakresie informowania o Unii Europejskiej w Polsce. Są to Granty Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Projekty mogą składać samorządy lokalne i powiatowe, organizacje pozarządowe i inne instytucje non-profit z sektora niepublicznego (np. szkolenia, działalność wydawnicza).

Leave a Reply