elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PROGRAM eContent

Jest to czteroletni program wspólnotowy, przewidziany na lata 2001-2005. Podstawowe cele:

– promocja dostępu do nowych technologii, w tym Internetu,

– stymulowanie rozwoju treści publikowanych lub udostępnianych w sieci Internet,

– propagowanie powszechności korzystania z informacji dostępnych poprzez globalne sieci teleinformatyczne,

– wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze multimediów i teleinformatyki.

– Linie tematyczne programu to:

– poprawienie dostępu do zasobów europejskiego publicznego sektora informacji oraz umożliwienie maksymalnego wykorzystania baz danych (40-45% środków),

– rozwój infrastruktury lingwistycznej sieci teleinformatycznych oraz poprawa jakości i rzetelności informacji dostępnych poprzez Internet (40-45% środków),

– stymulowanie rozwoju i dynamiki rynku informacji (10-15% środków).

Promocja Integracji Europejskiej we Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Organizacje bądź instytucje otrzymują wsparcie finansowe na organizowanie akcji informacyjnych, edukacyjnych lub promocyjnych o tematyce unijnej. Beneficjentem pomocy mogą być organizacje pozarządowe, samorządy, lokalne media, szkoły, centra informacji europejskiej.

Jednym z ważniejszych celów, które mogą być zrealizowane przy współudziale środków zagranicznej pomocy bezzwrotnej, jest wyhamowanie wzrostu bezrobocia, a w przyszłości dostosowanie jego poziomu do stopy istniejącej w krajach UE. Ważną rolę w przezwyciężeniu problemu wysokiego bezrobocia w Polsce odegrać powinny fundusze pomocowe. Programy te mają wygenerować w regionach nowe miejsca pracy lub przynajmniej ograniczyć tempo wzrostu poziomu bezrobocia na danym terenie. Dlatego też przeprowadzono badania dotyczące uwarunkowań przeciwdziałania bezrobociu na obszarach wiejskich. Przebadano 131 powiatów o wskaźniku urbanizacji poniżej poziomu odpowiadającemu średniej krajowej, która wynosi 64,8%. W przedstawionym opracowaniu przyjęto, że powiaty wiejskie charakteryzują się wskaźnikiem urbanizacji poniżej 51%. Przestrzenne rozmieszczenie badanych powiatów przedstawia rys. 14.1.

Leave a Reply