elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Próby analizy efektywności specjalnych stref ekonomicznych

Opisane schematy dokonywania analizy efektywności pomocy publicznej udzielanej w strefach biorą pod uwagę jedynie aspekt fiskalny całego przedsięwzięcia. Schemat drugi bierze pod uwagę w odróżnieniu od schematu pierwszego także wpływ utworzenia strefy na jej najbliższe otoczenie. Taka analiza zawiera jednak wady polegające na tym, że efekty w sferze zatrudnienia w otoczeniu bezpośrednim strefy traktuje się zbyt jednostronnie. Nie bierze się pod uwagę zjawiska tzw. dyslo- kacji/relokacji zatrudnienia, w związku z czym należałoby w analizie operować wskaźnikami wzrostu netto zatrudnienia w skali globalnej38.

W praktyce jednak nigdy nie dokonano gruntownej analizy efektywności pomocy publicznej udzielanej w strefach na podstawie chociażby jednego z przedstawionych schematów. Analiza taka jest możliwa do przeprowadzenia tylko i wyłącznie na szczeblu rządowym przy współudziale Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Gospodarki – ze względu na potrzebę posiadania odpowiednich danych. Analiza taka wydawałaby się niezwykle potrzebna w kontekście polityki budżetowej, polityki strukturalnej, ale i polityki społecznej państwa. Bez takiej analizy efektywna realizacja wymienionych polityk wydaje się niemożliwa.

Próby analizy efektywności specjalnych stref ekonomicznych, jako instrumentu aktywnej walki z bezrobociem, dokonał Rajmund Szulc39. Zestawiając liczbę deklarowanych przy uzyskiwaniu zezwolenia na działalność w strefach nowych miejsc pracy z rzeczywistą liczbą utworzonych do sierpnia 2000 r. miejsc pracy (odpowiednio 46 089 i 39 107), doszedł on do wniosku, że strefy są skutecznym instrumentem walki z bezrobociem. Biorąc pod uwagę takie zestawienie, trudno się nie zgodzić z Szulcem, jednak w swych wnioskach nie wziął on pod uwagę kosztów na podstawie analizy skutków ekonomicznych utworzenia jednej ze stref dokonanej dla Ministerstwa Skarbu.

Leave a Reply