elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Problem nadmiernego zatrudnienia w rolnictwie

Problem nadmiernego zatrudnienia w rolnictwie nie dotyczy tylko regionów południowo-wschodnich, ale także wielu innych regionów, głównie tam, gdzie są małe, niskotowarowe, niewyspecjalizowane gospodarstwa rolne. Prognozy dotyczące rozwoju regionów wiejskich przewidują, że stopniowo powinno zmniejszać się zatrudnienie w rolnictwie, zwłaszcza w perspektywie zbliżającego się przystąpienia do Unii Europejskiej. Zmianom restrukturyzacyjnym musi towarzyszyć ograniczanie zatrudnienia. Szacuje się, że w ciągu 20 lat zatrudnienie w tym dziale gospodarki powinno się zmniejszyć o około 0,7 min osób. Problem zatrudnienia na wsi będzie w najbliższych latach narastał tym bardziej, że prognozy demograficzne przewidują dalszy wzrost zasobów pracy na terenach wiejskich (do 2010 r. na wsi przybędzie około 1,3 min osób w wieku produkcyjnym), co wynikać będzie z wchodzenia w wiek produkcyjny kolejnych roczników młodzieży. Wzrastająca podaż siły roboczej powinna znaleźć miejsca pracy niemal wyłącznie w sektorach pozarolniczych. Stąd konieczność wdrażania programów, które pozwalałyby na rozwój wielofunkcyjnych wsi. Szacuje się, że do 2010 r. mieszkańcy wsi będą potrzebować około 3,8-4 min nowych miejsc pracy poza rolnictwem4. Dla wielu regionów rozwiązanie problemu obecnego bezrobocia wraz ze stworzeniem nowych miejsc pracy stanie się niezwykle trudne. Musi być stworzona wszechstronna pomoc dla wsi na wszystkich szczeblach – zarówno ze strony samorządu gospodarczego na poziomie lokalnym, regionalnym, jak ze strony władz państwowych z wykorzystaniem pomocy Unii Europejskiej. Rozwiązywanie problemów zatrudnienia na terenach wiejskich powinno uwzględniać walory poszczególnych obszarów, takie jak atrakcyjność turystyczna, położenie względem dużych aglomeracji, zagospodarowanie infrastrukturalne, położenie względem stref przygranicznych, potencjał przemysłowy na terenach wiejskich, szczególnie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Te i inne walory powinny stać się przesłankami tworzenia programów zagospodarowania zasobów pracy na terenach wiejskich.

Leave a Reply