elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Preferencje zatrudnieniowe bezrobotnych

Ponadto aktywność edukacyjna badanej populacji była dość duża, przy czym koncentrowała się na umiejętnościach, które nie zawsze wynikały z zapotrzebowania pracodawców, była jednak konsekwencją powszechnie występujących tendencji w oferowanych kierunkach szkoleń, które nie zawsze mają związek ze strukturą popytu na pracę. Może to mieć kluczowe znaczenie dla realizowanego projektu, przy zachowaniu wszelkich reguł przyczyniających się do zwiększenia efektów jego realizacji, a więc uwzględnieniu: kierunków kształcenia preferowanych przez przedsiębiorców, dotychczasowych kwalifikacji osób poszukujących pracy oraz dodatkowych umiejętności, które nabyli w dotychczasowych staraniach o pracę.

W znakomitej większości bezrobotni poprzednio wykonywali pracę najemną, a więc ich preferencje zatrudnieniowe mogą mieć związek właśnie z tą formą zatrudnienia. Tylko nieliczni pracowali wcześniej na własny rachunek. Ponadto istotna część populacji ankietowanych pozostawała już wcześniej w stanie bierności zawodowej z różnych powodów, najczęściej były to względy rodzinne lub zdrowotne. Taka struktura bezrobotnych może nie mieć zasadniczego wpływu na deklarowanie chęci uczestnictwa w działaniach projektu, ukierunkowanych na aktywizowanie osób poszukujących pracy w formie pracy tymczasowej. Może to jednak zależeć od czasu pozostawania bez pracy. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym uwarunkowaniom, wynikającym z opinii respondentów, a dotyczącym charakterystyki ich statusu.

Leave a Reply