elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Prawo ułatwia przyznawanie pomocy publicznej dla MSP

Dlatego prawo ułatwia przyznawanie pomocy publicznej dla MSP. Wprowadza się uproszczenia w procedurach jej przyznawania. Wyłącza lub ogranicza się nadzór nad jej przyznawaniem. Umożliwia się szersze korzystanie z tzw. luzu decyzyjnego organom administracji publicznej. Jednoczes’nie tworzy się ustawy pozwalające przyznawać pomoc publiczną ex lege grupie takich przedsiębiorców. W tym ostatnim przypadku pomoc przyznawana jest automatycznie bez ingerencji organów administracji publicznej. Taka konstrukcja ma swoje wady i zalety. Z jednej strony eliminuje się ogniska korupcji (chociaż nie całkowicie). Z drugiej strony wprowadzenie automatyzmu nie pozwala w sposób elastyczny reagować na sytuację gospodarczą. Wymaga się spełnienia warunków wyjściowych i weryfikacja tych warunków jest dokonywana przez urzędników. Dlatego nie można mówić o całkowitym wyeliminowaniu zjawisk korupcjogennych, lecz jedynie ich ograniczeniu.

Jednocześnie należy podkreślić skuteczność ograniczania bezrobocia poprzez promowanie małej i średniej przedsiębiorczości. Rola MSP jest szczególnie dostrzegalna. W 1998 r. udział sektora MSP w tworzeniu PKB wyniósł 48,7%2 i kolejnych latach wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym poziomie. Tak więc małe i średnie przedsiębiorstwa są najważniejszym motorem rozwoju polskiej gospodarki. Jednocześnie stanowią blisko 98,8% całej populacji przedsiębiorstw aktywnych (dane za 1999 r.)3.

Niezwykle istotne jest przedstawienie prawnej definicji MSP. Ustawodawca stworzył taką definicję dokonując transpozycji obowiązujących w tym zakresie regulacji unijnych. Jednocześnie należy podkreślić, iż definicja ta znajduje się w akcie prawnym uchwalonym w okresie wcześniejszym, aniżeli ustawy będące podstawą przyznawania pomocy dla MSP.

Leave a Reply