elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Pracujący według wieku i sekcji PKD

Analiza struktury pracujących według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wskazuje, że najwięcej miejsc pracy powstaje w takich sekcjach gospodarki narodowej, jak rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (24,5%), przetwórstwo przemysłowe (20,8%), handel i naprawy (12,6%). Absorpcja czynnika pracy jest w ramach poszczególnych sekcji zróżnicowana ze względu na wiek. Osoby młode, do 24. roku życia, znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przetwórstwie przemysłowym (23,1%), rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie (22,9%), handlu i naprawach (21,0%). Biorąc pod uwagę odsetek zatrudnionych w handlu i naprawach możemy stwierdzić, iż ta sekcja gospodarki jest istotnym pracodawcą dla osób młodych, co piąty jej pracownik (wg PKD) to osoba do 24. roku życia. Dane statystyczne wskazują, że w ramach handlu zmniejsza się udział pracujących w kolejnych grupach wiekowych. Odsetek osób pracujących w tej sekcji w grupie wiekowej 55-64 lata wynosił w 2002 r. 5,7%, a w przypadku pracujących powyżej 65. roku życia już tylko 1,9%. Wśród pracujących z starszych grup wiekowych obserwujemy wzrost udziału tylko w sekcji rolnictwo, łowiectwo leśnictwo (tabela 13).

I tak, w populacji pracujących odsetek osób w wieku 55-64 lata wynosił 57,6%, w przypadku osób powyżej 65. roku życia 89,9%. Należy pamiętać, iż zjawisko to wynika z prowadzenia gospodarstw rolnych przede wszystkim przez osoby z tej grupy wiekowej oraz z ich dużego rozdrobnienia. Wysokie zatem zatrudnienie w rolnictwie powoduje, że w badanym województwie jest duży odsetek osób tworzących miejsca pracy dla siebie i proces ten jest symptomatyczny dla osób ze starszych grup wiekowych. Sukcesywne zmniejszenie się udziału pracujących w kolejnych grupach wiekowych obserwowano również w ochronie zdrowia i opiece społecznej. W sekcji tej udział osób w wieku 15-24 lata wynosił 10,6% i był wyższy od średniego poziomu prawie o 4 pkt. proc., natomiast wśród osób w wieku 55-64 lata 3,5%. We wszystkich pozostałych sekcjach gospodarki narodowej odnotowano znaczny spadek pracujących powyżej 55. roku życia. Oznacza to, że rynek pracy w regionie podkarpackim nie generuje miejsc pracy dla osób w wieku niemobilnym. Ryzyko zatem opuszczenia rynku pracy przez tę kategorię pracowników jest bardzo wysokie.

Leave a Reply