elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Pracujący według wieku i grup zawodowych

Badanie populacji pracujących według wieku i grup zawodów pozwala na sformułowanie zbliżonych wniosków, jakie wynikają z analizy pracujących według PKD. Osoby z starszych grup wiekowych przede wszystkim pracują w zawodzie rolnik, ogrodnik, leśnik, rybak. Udział tej grupy zawodowej w populacji pracujących w wieku 55-64 lata wynosił 56,6%, a w przypadku osób powyżej 65. roku życia 89,7%. Odsetki te znacznie przewyższają średni udział tej grupy zawodowej w populacji pracujących ogółem (23,5%) (tabela 14).

W grupie parlamentarzystów, wyższych urzędników i kierowników osoby w wieku 45-64 lata stanowią większość. Trudno jest utrzymać zatrudnienie osobom starszym z takich grup zawodowych, jak robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy maszyn i urządzeń, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, pracownicy biurowi. O mniejszym zaangażowaniu pracowników w tych zawodach decyduje obniżona sprawność manualna, psychofizyczna, wprowadzenie nowych technologii wymagających obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń. Pracodawcom nie opłaca się inwestować w swoich pracowników przez szkolenia. Wolą zatrudniać młodszych, którzy są bardziej mobilni zawodowo, mają mniejsze wymagania płacowe, i ze względu na wysokie bezrobocie przyjmują oferowane warunki pracy przez pracodawcę. Z tych to względów w grupie pracujących do 24. roku życia wysokie są udziały pracujących z następujących grup zawodów: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (18,9%), pracownicy biurowi (12,3%).

Leave a Reply