elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Pracujący według statusu zatrudnienia i wieku

Analiza pracujących według statusu zatrudnienia i wieku wskazuje, że w populacji tej dominującą grupą są pracownicy najemni. Najwyższy udział tej kategorii odnotowano w grupie wiekowej pracujących 25-29 lat (80,9%). W kolejnych, starszych już, grupach wiekowych obserwowano systematyczne zmniejszanie się udziału pracowników najemnych w populacji pracujących. Rozpatrując pracowników najemnych ze względu na fakt, czy są zatrudnieni na pełnym, czy niepełnym etacie, zauważamy duże różnice w poszczególnych grupach wiekowych. Niepełne zatrudnienie jest symptomatyczne dla osób młodych. W populacji pracujących udział niepełnozatrudnionych w wieku 18-19 lat i 20-24 lata wynosił odpowiednio 12,3% i 12,0%. Są to wysokie udziały, bowiem w województwie podkarpackim w populacji pracujących 5,1% to osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że osoby młode mają utrudniony dostęp do pracy na pełnym etacie i swoje życie zawodowe rozpoczynają od pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (tabela 12).

Reasumując, możemy stwierdzić, iż status pracownika najemnego jest charakterystyczny dla pracowników z młodszych grup wiekowych. Oznacza to, że pracodawcy preferują zatrudnianie osób młodych. W starszych grupach wiekowych, po 50. roku życia, odsetek pracowników najemnych znacznie się zmniejsza.

Zjawisko samozatrudnienia natomiast jest charakterystyczne dla pracujących w starszych grupach wiekowych. W grupie wiekowej 50-54 lata co piąty pracujący to osoba prowadząca działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników. W kolejnych grupach wiekowych odsetek tej kategorii pracujących jest coraz wyższy, a w przypadku osób, które skończyły 60 lat, wynosi on ok. 50%. Należy zauważyć, że w województwie podkarpackim, podobnie jak i w kraju odsetek pracujących na własny rachunek jest stosunkowo wysoki (19,7% w 2002 r.). Zjawisko to wynika z dużego udziału zatrudnionych w rolnictwie. Należy jednak uruchomić pewne działania zarówno w ramach polityki rynku pracy, jak i w ramach polityki edukacyjnej, które będą promować przedsiębiorczość w młodszych grupach wiekowych. Należy prowadzić programy mające na celu rozwijanie przedsiębiorczości oraz wspieranie młodych ludzi pragnących prowadzić firmy. Realizacja ich może pomóc wielu osobom wkraczającym na rynek pracy osiągnąć niezależność, przezwyciężać bariery i rozwijać wiarę w siebie, a w konsekwencji spowodować tworzenie nowych lepszych miejsc pracy poza sektorem rolnym.

Niskie udziały pracujących na własny rachunek w młodszych przedziałach wiekowych w populacji pracujących mogą wynikać z późnego usamodzielniania się młodzieży w Polsce. Generalnie niska jest niezależność finansowa młodzieży, jak i samodzielność odnosząca się do wyboru kariery zawodowej (Giermanowska 2005, s. 68).

Leave a Reply