elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

POZIOM BEZROBOCIA – UJĘCIE TYPOLOGICZNE

Przedstawienie analizowanego problemu rozpocząć należy od charakterystyki natężenie bezrobocia. Dla w miarę pełnego obrazu uwzględniono zarówno dane o bezrobotnych zarejestrowanych, jak i uznanych za całkowicie i częściowo zbędnych przez użytkowników gospodarstw rolnych.

PSR 96 stanowi podstawowe źródło danych statystycznych wykorzystanych w artykule. Zastosowane w opracowaniu terminy odnoszące się do bezrobocia są zgodne z definicjami przyjętymi przez GUS.

W 1996 r. w woj. zachodniopomorskim obserwujemy dużą rozpiętość odsetka rejestrowanych bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym – od 3,3% w gminie Kołbaskowo do 27,9% w gminie Sławoborze. Natomiast natężenie bezrobocia ukrytego (odsetek ludności uznanej za częściowo lub całkowicie zbędną) kształtuje się od 4,7% ludności w wieku produkcyjnym w gminie Międzyzdroje do 46,6% w gminie Tuczno. Zróżnicowanie przestrzenne w układzie gmin niewykorzystanych zasobów pracy, jak i ich nieefektywne wykorzystanie przedstawia rys. 4.1, Na przestrzenne zróżnicowanie udziału ludności bezrobotnej zamieszkującej wieś istotny wpływ wywarł udział rolnictwa uspołecznionego oraz ludności dwuzawodowej. w 1996 r.

Dla oceny intensywności rozproszenia obliczono współczynniki zmienności bezrobocia rejestrowanego i ukrytego w woj. zachodniopomorskim (43,8% i 25,5%). Świadczą one o dużym zróżnicowaniu gmin pod względem analizowanych cech i o większej dyspersji natężenia bezrobocia rejestrowanego. Policzona została również korelacja między natężeniem bezrobocia jawnego i ukrytego w gminach woj. zachodniopomorskiego. Współczynnik korelacji Pearsona wynosi 0,44 i jest istotny statystycznie na wysokim poziomie istotności (0,001). Wynika z tego, że w gminach o wysokim natężeniu bezrobocia rejestrowanego wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym występuje też duży poziom zbędności w rolnictwie. Analogiczną sytuację obserwujemy w przekroju wojewódzkim. Współczynnik korelacji Pearsona dla 49 województw (według byłego układu administracyjnego) wynosi 0,67 (poziom istotności 0,0000001), co świadczy o dużej zgodności poziomów bezrobocia jawnego i ukrytego. Niższa wartość współczynnika korelacji dla gmin obecnego woj. zachodniopomorskiego wynika z tego, iż parametry stosowane w analizie korelacji i regresji, opisujące zależność między badanymi zmiennymi w układzie przestrzennym, przybierają różne wartości zależnie od wielkości przyjętych jednostek terytorialnych. Wartość współczynnika korelacji wzrasta wraz ze wzrostem wielkości badanych jednostek tej samej populacji. A więc im podział jest ogólniejszy, tym korelacja jest ściślejsza.

W celu bardziej przejrzystej charaktćrystyki zróżnicowania natężenia bezrobocia dokonano klasyfikacji gmin na podstawie wielkości natężenia bezrobocia rejestrowanego (w,-). Zakładając jednakową rozpiętość najbardziej licznych klas środkowych przyjęto następujący podział: ur Sui

Leave a Reply