elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

POTRZEBA PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA WSI CZ. II

Wobec tak licznie napływającego, do grupy ludności produkcyjnej, pokolenia z drugiego wyżu demograficznego, nie należy się spodziewać zmniejszenia bezrobocia na wsi. Należy jednak przedsięwziąć jakieś kroki, aby zapobiec dalszemu jego wzrostowi.

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych, szacunków i prognoz R. Sobiec- ki6 przewiduje, iż do 2010 r. mieszkańcy wsi będą potrzebować około 3,8-4 min nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Liczba ta uwzględnia 1,2 min bezrobocia jawnego, około 1 min bezrobocia ukrytego, około 1,3 min przyrostu ludności wiejskiej w wieku produkcyjnym oraz 0,3-0,5 min przyrostu wolnej siły roboczej w wyniku restrukturyzacji rolnictwa.

M. Kłodziński trafnie określił, że polskiemu rolnictwu potrzebna jest pompa ssąca, która wyciągnie nadmiar ludzi pracujących w rolnictwie. W tym celu konieczne jest stworzenie nowych miejsc pracy. Wśród ekonomistów przeważa pogląd, że w koncepcji rozwoju zarówno rolnictwa, jak i terenów wiejskich tworzenie miejsc pracy pozarolniczej jest jednym z najważniejszych zadań. Istotne jest jednak to, że tempo ich powstawania należałoby kilkakrotnie zwiększyć.

Sposobem na stworzenie owych pozarolniczych miejsc pracy dla ludności wiejskiej jest szeroko rozpowszechniany obecnie model wielofunkcyjnego rozwoju wsi, który opiera swe założenia na odejściu od jednej funkcji, jaką dotychczas pełniły obszary wiejskie, tj. rolniczej. Przyczynić się do tego może rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, dającej możliwość stworzenia pozarolniczych miejsc pracy. Wiąże się to ze zwiększeniem liczby nowych miejsc pracy poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Szersza możliwość wyboru pracy, różnorodność ofert na lokalnym rynku pracy, spowoduje w konsekwencji nie tylko zwiększenie dochodów ludności wiejskiej, ale także wzrost atrakcyjności wsi jako środowiska społecznego. Przejmowanie przez tradycyjną wieś tych nowych funkcji pozarolniczych zaowocuje zmniejszeniem bezrobocia oraz rozwojem przedsiębiorczości, która jest warunkiem rozwoju gospodarczego.

Leave a Reply