elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Poszukiwanie pracy przez bezrobotnych

Wyniki przeprowadzonych w tym zakresie badań kwestionariuszowych wydają się świadczyć o czymś przeciwnym w porównaniu do wcześniejszych wypowiedzi. Otóż zdecydowana większość poszukujących pracy (85,1%) uznała, że obecnie jej poszukuje (tylko jedna osoba nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi). Może to jednak oznaczać, że jest chęć deklaratywna, a nie faktyczna. Czyli problem znalezienia pracy jest przez nich przenoszony na instytucje rynku pracy, co nie jest zjawiskiem nowym, bowiem, jak wykazały wcześniejsze badania, znakomita większość Polaków uznaje, że pracę powinno im dać państwo, przy czym ich zadaniem jest jedynie zgłoszenie gotowości do jej podjęcia. Dlatego też wydaje się, że oferta projektu może napotkać pozytywną akceptację tych osób, bowiem wszystkie czynności związane z podjęciem pracy są w nim zadaniem realizatorów projektu, a nie samych bezrobotnych.

Jednocześnie wśród ankietowanych deklarujących chęć poszukiwania pracy zdecydowaną większość stanowiły kobiety (53,2%), mieszkańcy wsi (60,0%), osoby w wieku 15-25 lat (40,5%) oraz ci, którzy mieli wykształcenie średnie zawodowe (30,6%) lub zasadnicze zawodowe (29,8%). Oznacza to, że w projekcie będziemy mieli do czynienia właśnie przede wszystkim z tymi osobami, a więc należałoby dostosować dalsze jego działania do potrzeb tych kategorii bezrobotnych. Przyjrzyjmy się zatem, w jakich zawodach i specjalnościach chcieliby oni znaleźć pracę.

Ankietowani bezrobotni deklarujący chęć poszukiwania pracy mieli bardzo różnorodne zdania na temat zawodów i specjalności, które były przedmiotem ich zainteresowania. Prawie 900 zainteresowanych tym postępowaniem zadeklarowało zainteresowanie ok. 247 kategoriami zawodów i specjalności (otrzymano ponad 1400 odpowiedzi, policzone zostały wszystkie wypowiedzi, a respondenci mieli możliwość wymienienia trzech zawodów). Dlatego też zaprezentujemy tylko wybrane rodzaje zawodów i specjalności (według kodów sześciocyfrowych), które najczęściej były wymieniane przez bezrobotnych (tabela 9).

Leave a Reply