elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Poszukiwanie pracy przez bezrobotnych cz. II

Najczęściej bezrobotni uważali, że będą poszukiwać pracy w dowolnym zawodzie (w każdym, bez znaczenia), byleby tylko pracować. Na możliwość tę wskazywało ponad 10% odpowiedzi osób ankietowanych. Świadczy to o złej sytuacji na regionalnym rynku pracy, gdzie znaczącą większość stanowią bezrobotni długotrwale poszukujący zatrudnienia. Można zatem sądzić, że mimo braku własnej aktywności w celu znalezienia pracy, większość osób w sposób rzeczywisty jej potrzebuje. Jeśli bowiem dodalibyśmy do tych wypowiedzi inne, świadczące o całkowitym zniechęceniu dotychczasowymi wynikami poszukiwań, a mianowicie „w zawodzie, który pozwoli mi zarobić”, „praca fizyczna” oraz „zawód nie wymagający określonych kwalifikacji” to pojawi się pełny obraz braku ofert pracy dla określonych kategorii zawodowych reprezentowanych przez bezrobotnych.

Jak wynika z prezentowanej tabeli, wśród zawodów najbardziej poszukiwanych znalazły się również te, które należały do wyuczonych przez respondentów. Zresztą najczęstszym uzasadnieniem tego faktu, podawanym przez ankietowanych, było właśnie posiadanie uprawnień, związanych z wykonywaniem tego a nie innego zawodu oraz nabycie umiejętności w szkole. Ponadto respondenci podkreślali znaczenie nabytego już doświadczenia (zawodowego).

Najbardziej poszukiwanym zawodem, w świetle wyników badania, był sprzedawca oraz pracownik biurowy, których nadmiar bardzo często występuje na lokalnych rynkach pracy. Może na to wpływać uzasadnienie podawane dość często przez respondentów, podkreślające satysfakcję z pracy w tym zawodzie oraz jej zgodność z zainteresowaniami. Pracy w tych zawodach najczęściej poszukiwały kobiety, oznacza to, że w oczekiwaniach respondentów w dalszym ciągu dominuje podział na zawody kobiece i męskie, co wywołuje konieczność dywersyfikacji działań aktywizujących w projekcie.

Ponadto wśród zawodów poszukiwanych znacznie częściej niż w deklarowanych zawodach wyuczonych występuje kategoria osób, mających porównywalnie wysokie kwalifikacje. Tym bardziej jest to zauważalne, że wśród jednostkowych deklaracji, które celowo pominęliśmy w celu większej przejrzystości rozważań, także częściej podawane są kategorie wymagające co najmniej średniego zawodowego poziomu wykształcenia. Biorąc jednak pod uwagę tylko zawody i specjalności zawarte w tabeli, to ponad 3/4 deklarowanych, poszukiwanych zawodów i specjalności dotyczyło tych, które wymagają co najmniej średniego zawodowego wykształcenia. Pozostałe obejmowały zawody wymagające wykształcenia zasadniczego zawodowego. W związku z tym najrzadziej występującym wśród bezrobotnych uzasadnieniem poszukiwania np. pracy właśnie w takim a nie innym zawodzie był brak kwalifikacji. Rzadko też mieliśmy do czynienia z uzasadnieniem polegającym na tym, że „ważne, aby była praca, wszystko jedno jaka”, oraz uzasadnieniem natury finansowej.

Leave a Reply