elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Postawy bezrobotnych wobec poszukiwania pracy

Najmniej zachęcające do działań aktywizujących bezrobotnych są postawy bezrobotnych, które podkreślają znaczenie utrzymywania się z różnego rodzaju zasiłków. Są to raczej postawy bierne, wskazujące na występowanie dobrowolnego bezrobocia. Bezrobotni z tej kategorii są raczej nastawieni roszczeniowo i nigdy nie brali pod uwagę możliwości podjęcia pracy zawodowej w żadnej formie. Do tej kategorii należeli przede wszystkim mężczyźni w starszych rocznikach wieku produkcyjnego, mieszkający na wsi oraz legitymujący się najniższym poziomem wykształcenia. Ponieważ stanowią oni margines bezrobotnycli (przynajmniej w świetle wyników badań kwestionariuszowych), nie należy przeceniać ich znaczenia w populacji bezrobotnych na regionalnym rynku pracy województwa podkarpackiego.

Obecne postawy bezrobotnych dotyczące poszukiwania pracy są najczęściej konsekwencją ich doświadczeń, wynikających z dotychczasowego kontaktu z pracodawcami. Jak wynika bowiem z wcześniejszych rozważań, część z nich (wprawdzie niewielka) rejestrowała się wielokrotnie w powiatowych urzędach pracy, co może oznaczać, że w poszczególnych podokresach kierowani oni byli do pracy. Z punktu widzenia realizowanego projektu najbardziej istotnym powodem utraty pracy wydają się kwalifikacje. Stanowią one często barierę możliwości zatrudnienia. Dlatego też właśnie respondenci zostali zapytani o ten powód w wywiadach kwestionariuszowych.

Okazało się (jak wynika z rozkładów brzegowych), że ponad 63% ankietowanych (662 osoby) uznało ten powód za niepojawiający się w deklaracjach pracodawców. Zdanie takie reprezentowały przede wszystkim bezrobotne kobiety, mieszkańcy wsi, będący w wieku 15-25 lat, legitymujący się wykształceniem zasadniczym i średnim zawodowym. Biorąc pod uwagę, że 15,3% respondentów (159 osób) nie udzieliło w tym przypadku odpowiedzi, to powód ten był jeszcze mniej istotny. Jednak do tego problemu należałoby podejść z dużą ostrożnością, bowiem jak wynika z innych badań, pracodawcy bardzo rzadko odrzucają kandydata do pracy z powodu braku kwalifikacji, uważając ten powód za zbyt drażliwy.

Leave a Reply