elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

POMOC PUBLICZNA

Program nie jest aktem normatywnym, lecz jedynie programem wydawania środków publicznych w ramach istniejących możliwości. Pomoc publiczna ma być udzielana przez specjalne fundusze, które będą zawierać umowy cywilnoprawne w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcy. Program zakłada wykorzystanie środków już przeznaczonych na wspieranie MSP, a także dofinansowanie ze środków funduszu stabilizacyjnego, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz stabilizacyjny ma wynieść 70 min zł, tzw. resz- tówka Skarbu Państwa (mniejszościowe pakiety akcji i udziałów) – 200 min zł oraz dotacja budżetowa w wysokości około 100 min zł. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej system zostanie zasilony środkami z funduszy strukturalnych w wysokości ok. 750 min zł. Wydaje się, że kwoty wymienione w programie nie są realne do osiągnięcia. W szczególności utworzenie specjalnego funduszu będzie się odbywać kosztem budżetu. Sprzedaż akcji/udzialów dokonać się ma poprzez prywatyzację, ale nie wydaje się realne, iż wolą polityczną środki te będą przeznaczone właśnie na ten program. Podobnie dotacja budżetowa rodzi te same obawy. W końcu założenie, iż większość środków uda się uzyskać z środków strukturalnych Unii, również nie jest dobrym założeniem podstaw finansowania programu.

W celu realizacji programu zamierza się znowelizować ustawę o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa i niektóre osoby prawne13.

Pomysł programu jest godny akceptacji. Sam program jest również dobrze przygotowany. Zamierza się skoncentrować politykę w zakresie udzielania pomocy publicznej w „rękach” wyspecjalizowanych instytucji. Jednak struktura ich powiązań budzi kontrowersje. Dodatkowo, tworzenie nowych funduszy nie w pełni koreluje z zapisami ustawy o finansach publicznych, która zmierza raczej do ich ełimi- nacji, niż do tworzenia nowych. Poza komentarzem pozostają już założenia finansowania programu.

Leave a Reply