elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

POMOC DLA MSP

Wskazane dwa przypadki, w przypadku pomocy dla MSP, są najczęściej stosowane nie stosuje się wtedy ustawy (w pewnym zakresie), a więc nie ma obowiązku zabiegania o wyrażenie opinii o jej zgodności z ustawą lub umowami międzynarodowymi przez Prezesa UOKiK. Cała procedura przyznawania pomocy jest zatem szybka i nieskomplikowana. W przypadku, gdy pomoc nie jest przeznaczona dla przedsiębiorcy wskazanego w pkt 1 lub gdy przekracza wielkość 100 tys. euro, wówczas należy przedłożyć projekt: programu pomocowego, decyzji lub umowy, do zaopiniowania Prezesowi UOKiK. Dodatkowo należy wskazać, na podstawie jakiego przepisu ustawy pomoc jest dopuszczalna. Ogólny zakaz przyznawania pomocy jest de facto iluzoryczny, gdyż przypadków, w których ustawa uważa za dopuszczalne udzielenia wsparcia, jest bardzo wiele. Można wskazywać wiele możliwości przyporządkowania danej pomocy konkretnemu wyłączeniu spod ogólnego zakazu.

Jednak w przypadku MSP jest jedno wyłączenie, które w praktyce może okazać się znakomitą podstawą do udzielenia każdego rodzaju pomocy. Ustawa w ramach pomocy horyzontalnej wskazuje, iż dopuszczalna jest pomoc przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Taka pomoc jest dopuszczalna, jeżeli:

– 1) jest przeznaczona na finansowanie usług doradczych do wysokości 50% kosztów tych usług lub części kosztów uzyskania certyfikatu, w tym z zakresu systemu zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem pracy lub

– 2) w inny sposób wspiera małych lub średnich przedsiębiorców.

ZGODNOŚĆ MSP Z USTAWĄ

Przepis został skonstruowany przewrotnie. Generalnie należy go odczytywać w ten sposób: w zasadzie pomoc dla MSP jest w każdym przypadku zgodna z ustawą, z wyjątkiem gdy jest przeznaczona na finansowanie usług doradczych lub uzyskania certyfikatu. W tych dwóch ostatnich przypadkach dopuszczalne jest jedynie wsparcie w przypadku usług do 50% kosztów tych usług, a w przypadku certyfikatu – jedynie części kosztów jego uzyskania. Ustawa jednak nie precyzuje wysokości limitu zwrotu wymienionych kosztów, a więc można w skrajnym przypadku uznać, iż przedsiębiorca winien „dołożyć” jedynie symboliczną złotówkę.

Jak widać, ustawa w przypadku MSP nie wprowadza znacznego rygoryzmu i wręcz można mówić o pełnej swobodzie w zakresie przyznawania pomocy publicznej.

Jednak w przypadku, gdy pomoc jest przeznaczona na ograniczanie wielkości bezrobocia, czyli inwestowanie lub tworzenie nowych miejsc pracy, winna stanowić jedynie uzupełnienie środków innych niż środki publiczne. Dodatkowo ustawa precyzuje inne warunki związane z jej przejrzystością, wagą problemów, które mają być rozwiązane za pomocą wsparcia, korzyściami społecznymi i in. (art. 10 ustawy), Warunki te są sformułowane na wysokim poziomie ogólności.

Pomoc publiczna jest obecnie przyznawana przedsiębiorcom w oparciu o szereg przepisów o charakterze zarówno materialnym, jak i formalnym. Przepisy te co do zasady umożliwiają kompetentnym organom administracji publicznej przyznawać pomoc w oparciu o dość szeroko zakreślone uznanie administracyjne”. W ramach przyznanego luzu decyzyjnego organ administracji może wybrać następstwa prawne dla określonych podmiotów i w rezultacie udzielić wsparcia lub odmówić jego udzielenia. Ustawa jest swego rodzaju gorsetem dla dowolności przyznawania pomocy.

W dalszej części opracowania autor przedstawi najważniejsze przepisy, które mają służyć wspieraniu MSP i jednocześnie w sposób pozytywny wpływać na zwiększenie poziomu zatrudnienia.

Leave a Reply