elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

POMOC DLA MSP W REGULACJACH UNIJNYCH

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską upoważnił w artykule 89 (94) Radę, działającą kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego, do wydania rozporządzenia odnośnie do stosowania artykułów 87 (92) i 88 (93) TWE. Rada na tej podstawie wydała Rozporządzenie nr 994/98/WE z dnia 7 maja 1998 dotyczące stosowania artykułów 87 (92) i 88 (93) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w zakresie pewnych kategorii horyzontalnej pomocy państwa14. Rada uznała w nim, że Komisja w obszarach, w których posiada wystarczające doświadczenie dla zdefiniowania ogólnych kryteriów zgodności udzielania pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem, ma możliwość określenia w drodze wydania rozporządzeń pewnych kategorii pomocy zgodnej z artykułem 87 (92) TWE, czyli zgodnych ze wspólnym rynkiem. Przypadki te jednocześnie podlegają wyłączeniu z procedury notyfikacyjnej określonej w art, 88,3 (93.3) TWE. Sprzyja to przejrzystości i pewności prawnej.

Zgodnie z treścią artykułu 1 ww. rozporządzenia Komisja może poprzez rozporządzenia stwierdzić, że następujące kategorie pomocy są zgodne ze wspólnym rynkiem i nie podlegają wymogom notyfikacyjnym ustalonym w artykule 88.3 (93.3) TWE: pomoc na rzecz:

– małych i średnich przedsiębiorstw,

– badań i rozwoju,

– ochrony środowiska,

– zatrudnienia i szkolenia.

– pomoc zgodną z mapą zatwierdzoną przez Komisję dla każdego Państwa Członkowskiego w zakresie udzielenia pomocy regionalnej.

Wspomniane rozporządzenia powinny określić dla każdej kategorii pomocy:

– cel tej pomocy,

– kategorie beneficjentów,

– progi wyrażone w wielkości dotacji (pomocy) w stosunku do grupy odpowiednich kosztów lub też wyrażone jako maksymalne kwoty pomocy,

– warunki określające kumulację pomocy,

– warunki monitoringu.

Państwa członkowskie co najmniej raz w roku powinny dostarczać Komisji sprawozdanie z zastosowania wyłączeń grupowych zgodnie z określonymi wymogami Komisji (w formie elektronicznej). Komisja przygotowuje udostępnienie tych sprawozdań wszystkim państwom członkowskim. W przypadku gdy Komisja zamierza przyjąć rozporządzenie, powinna opublikować jego projekt celem umożliwienia wszystkim zainteresowanym osobom i organizacjom przedstawienia swoich uwag we właściwym, ustalonym przez Komisję terminie, który w żadnych okolicznościach nie może być krótszy niż jeden miesiąc. Dodatkowo omawiane rozporządzenie ustanowiło Komitet Doradczy, który składa się z przedstawicieli państw członkowskich pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji. Komisja została zobligowana do przeprowadzania konsultacji z Komitetem Doradczym do spraw pomocy państwowej:

– przed opublikowaniem jakiegokolwiek projektu rozporządzenia,

– przed przyjęciem jakiegokolwiek rozporządzenia.

POMOC DLA MSP W REGULACJACH UNIJNYCH CZ. II

Do dnia dzisiejszego Komisja wydała następujące rozporządzenia na podstawie upoważnienia zawartego w artykule 1 ww. rozporządzenia:

– Rozporządzenie nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania artykułów 87 (92) i 88 (93) Traktatu o Wspólnocie Europejskiej do pomocy de minimis15 (dalej rozporządzenie ustanawiające regułę de minimis),

– Rozporządzenie Komisji nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania artykułów 87 (92) i 88 (93) Traktatu o Wspólnocie Europejskiej do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw16 (dalej rozporządzenie o pomocy dla MSP).

– Rozporządzenie Komisji nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania artykułów 87 (92) i 88 (93) Traktatu o Wspólnocie Europejskiej do pomocy na cele szkoleniowe17 (dalej rozporządzenie o pomocy na cele szkoleniowe).

– Wszystkie rozporządzenia charakteryzują się następującymi cechami:

– nie nakładają na państwa członkowskie obowiązku przeprowadzania wstępnej procedury notyfikacyjnej,

– są wiążące dla państw członkowskich i bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich oznacza to, że każda niezadowolona osoba trzecia może domagać się przed sądami krajowymi państw członkowskich uznania jej praw np. w przypadku, gdy przyznana pomoc nie spełnia przesłanek określonych w rozporządzeniach

– 15 Commision Regulation (EC) No 69/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid (OJ L 010, 13/01/2001 P. 0030-0032) wcześniej, do 1996 r., obowiązywał próg 50 tys. ECU.

– 16 Commision Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises (OJ L 010, 13/01/2001 P. 0033-0042).

– 17 Commision Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to training. i dlatego powinna być poddana procedurze notyfikacyjnej w przypadku uznania przez sąd powództwa pomoc jest uznana za sprzeczną z prawem i powinna zostać zwrócona wraz z odsetkami, obowiązują do końca 2006 roku.

Leave a Reply