elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH CZ. II

Zgodnie z zapisem ustawowym Specjalna Strefa Ekonomiczna (dalej również SSE) to wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium Polski (na terenie której może być prowadzona działalność gospodarcza), która została utworzona celem przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, w szczególności przez:

– rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej,

– rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej,

– rozwój eksportu,

– zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług,

– zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej,

– tworzenie nowych miejsc pracy,

– zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem

Realizacji opisywanych celów służyć miał system bodźców mających na celu zachęcenie do inwestowania w strefach. Tymi bodźcami były:

– całkowite zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej na terenie strefy na czas równy połowie okresu, na który ustanowiona została strefa po wygaśnięciu zwolnienia całkowitego istniała możliwość korzystania z 50-procentowej ulgi w tym zakresie,

– podmioty, które nie korzystały z opisanego zwolnienia, miały możliwość wliczenia do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym kosztów inwestycyjnych związanych z działalnością prowadzoną na terenie strefy,

– podmioty, które nie korzystały ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego, miały możliwość podniesienia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej8.

Poza wymienionymi preferencjami dla inwestorów, mogli oni również korzystać z udogodnień i ulg o charakterze lokalnym (przyznawanych przez władze lokalne), jak np. zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Leave a Reply