elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PODSTAWA PRZYZNAWANIA POMOCY CZ. II

Jeden z projektów wchodzących w skład ww. pakietu antykryzysowego został już uchwalony przez Sejm i wszedł w życie 30 września 2002 r. Chodzi mianowicie o ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców12. Pozwala ona składać wnioski o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Restrukturyzacji podlegają znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków zniesionych, wpłat z zysku, należności celnych. Postępowanie restrukturyzacyjne wszczynane jest wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie 45 dni od daty wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 października 2002 r. do dnia 15 listopada 2002 r. włącznie.

Ustawa wprowadza istotny wymóg załączenia programu restrukturyzacyjnego do wniosku. Program restrukturyzacyjny jest to program opracowany przez przedsiębiorcę, zawierający w szczególności analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorcy, określenie sposobów działania, które mogą zapewnić osiągnięcie trwałej poprawy wyniku finansowego wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, prognozę efektów ekonomiczno-finansowych – którego celem jest poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorcy, stworzenie perspektyw jego rozwoju oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Co istotne, ustawa wprowadza pewien wyłom od ww. obowiązku. Mały przedsiębiorca nie ma obowiązku przedstawiania programu restrukturyzacyjnego. Powinien jednak załączyć do wniosku dokumenty poświadczające, że jest małym przedsiębiorcą. Wyłączenie nie odnosi się zatem do przedsiębiorców średnich, którzy winni taki program opracować.

Leave a Reply