elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Osoby długotrwale bezrobotne

Najmniej liczną kategorię stanowili bezrobotni, którzy pozostawali bez pracy od 4 do 6 miesięcy, oraz ci, którzy nie mogli znaleźć zatrudnienia przez cały rok. Były to głównie osoby rejestrujące się od połowy 2005 r. Ponadto dość licznie reprezentowana była populacja osób poszukujących pracy do 3 miesięcy. Stanowili oni prawie 1/5 wszystkich uczestników wywiadów i rejestrowali się tylko w 2006 r. (ok. 12% ankietowanych). Jednocześnie przeważali w tych kategoriach mężczyźni, przy czym szczególnie dotyczyło to grupy osób poszukujących pracy do 3 miesięcy, w której ich udział wyniósł 58,0%. We wszystkich kategoriach dominowali ludzie młodzi, których udział wśród ogółu poszukujących pracy kształtował się od 65,7% (bezrobotni do 3 miesięcy) do 56,3% (bezrobotni od 7 do 12 miesięcy). Mieli oni głównie wykształcenie średnie i zasadnicze zawodowe. Zauważono również, że podobnie jak wśród długotrwale bezrobotnych, dominowali w poszczególnych grupach mieszkańcy wsi.

Zaprezentowana struktura świadczy o tym, że w dalszych działaniach projektu możemy mieć do czynienia przede wszystkim z osobami długotrwale bezrobotnymi, ludźmi młodymi, legitymującymi się określonymi kwalifikacjami zawodowymi. Nie unikniemy bowiem tego problemu w doborze według przyjętych kryteriów selekcji. Może to mieć istotny wpływ na dalszy sposób postępowania, gdyż są to zapewne osoby, których determinacja w znalezieniu miejsca pracy może być znacznie większa w porównaniu do innych kategorii bezrobotnych. Tym bardziej jest możliwe, że większość tych osób to wcześniejsi pracownicy najemni. Mogą one więc charakteryzować się znacznie niższym poziomem kwalifikacji oraz brakiem odpowiednich zachowań w działaniach projektu, z uwagi na trwającą dość długo utratę kontaktu z pracodawcą i współpracownikami. Jednak chociażby ze względu na zagrożenie wykluczeniem społecznym tej grupy nie można jej pominąć w działaniach aktywizujących ich postawy zawodowe.

Leave a Reply