elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Ograniczenie wzrostu bezrobocia jest priorytetem projektowanych staw

Rząd oprócz projektów nowych aktów normatywnych proponuje plany wyibidem. korzystywania istniejących narzędzi i kierowania strumieni funduszy wsparcia przedsiębiorcom celem stworzenia nowych miejsc pracy. Cały pakiet antykryzysowy ma również pomóc przedsiębiorcom, którzy utracili płynność Finansową w związku z dużymi obciążeniami fiskalnymi.

Te ostatnie wpływają w znacznej mierze na powstanie bezrobocia. Okazało się, że obciążenia są duże i w obliczu powstałego kryzysu przedsiębiorcy nie są w stanie wywiązywać się z nałożonych na nich obowiązków. Dlatego należy się zastanowić, czy obrana droga jest właściwą? Należały odpowiedzieć na pytanie, czy podjęte działania w późniejszym czasie nie spowodują podobnej sytuacji?

Kryzys powstał lub w znacznej mierze się pogłębił właśnie dzięki istniejącym ogromnym obciążeniom Fiskalnym. Dlatego zmiany powinny iść w kierunku zmniejszania wysokości podatków i innych obciążeń publicznoprawnych, a nie, jak się proponuje, poprzez doraźną pomoc i abolicję w stosunku do powstałych zobowiązań wobec budżetu państwa.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z propozycji rządowych. Umożliwienie w ustawie o pomocy publicznej w zasadzie przyznawania pomocy na dowolny cel jest furtką dla przeprowadzania programów przyznawania dla nich pomocy. Jednak sytuacja powoli się zapętla. Z jednej strony wysokie podatki, bariery administracyjnoprawne w zakresie rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Z drugiej zaś rozdawnictwo uzyskanych z podatków środków pieniężnych. Czy nie ma prostszego rozwiązania? Można przecież stworzyć system przyjazny każdemu przedsiębiorcy, stworzyć jasny, stabilny i przede wszystkim przejrzysty system podatkowy, uprościć procedury związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą korzystać ze środków publicznych w bardzo szerokim zakresie. Nikt jednak nie zastanawia się, czy pomoc publiczna im przyznawana nie zagraża konkurencji. Dowolność w przyznawaniu pomocy małym i średnim przedsiębiorcom w zasadzie powoduje, że konkurencja między nimi pozostaje poza zasięgiem kontroli. Czy tylko pomiędzy dużymi przedsiębiorcami istnieje konkurencja, o którą należy się troszczyć? Może się okazać, iż dzięki takim rozwiązaniom bardziej szkodzimy małym i średnim przedsiębiorcom, aniżeli im pomagamy.

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej sytuacja w zakresie dopuszczalności udzielania pomocy publicznej dla MSP w zasadzie niewiele się zmieni. Dlatego już obecnie należy zastanowić się, jakie środki pomocy stosować. Nie ulega jednak wątpliwości zasadność pomocy publicznej dla MSP. Bez wsparcia ze strony państwa, MSP nie mają możliwości utrzymania się na rynku.

Leave a Reply