elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Ograniczenie w dostępie do funduszy pomocowych

Ograniczenie w dostępie do funduszy pomocowych, które związane jest ze słabym przepływem informacji, zostało wskazane w rankingach obu grup powiatów jako czwarte w kolejności. Wynika to z pewnością z obowiązków nałożonych na agencje wdrażające, aby informacje o dostępnych środkach publikowały na swoich stronach internetowych, stronach Komisji Europejskiej oraz w prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym. Z badań wynika, że częściej wskazują tę barierę respondenci nieposiadający w starostwie specjalnych jednostek zajmujących się aktywnym pozyskiwaniem inwestorów.

Następnym w kolejności wskazań ograniczeniem jest brak kwalifikacji beneficjentów dla odpowiedniego przygotowania aplikacji. Wydaje się, że jest to bariera niedoceniana. Od jakości kapitału ludzkiego zależy przecież dostosowanie się do stawianych wymagań, a co za tym idzie – osiągnięcie zamierzonego celu. Prawdopodobnie w odniesieniu do innych potencjalnych beneficjentów środków pomocowych (rolników oraz przedsiębiorców) bariera związana z ich kwalifikacjami mogłaby okazać się dużo istotniejsza. Nie mieli oni możliwości wcześniejszego przygotowania się do uczestnictwa w programach pomocowych poprzez aplikowanie o pomoc w innych programach.

Prawidłowy rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa zależy od poprawy jakości zasobów ludzkich będących zasadniczym elementem zarówno w trakcie wprowadzania nowych technologii, jak i rozwoju już istniejących. Polscy rolnicy należą do grup zawodowych o niskim wykształceniu i małych zdolnościach adaptacyjnych. Dlatego też dostosowanie polskiego sektora rolniczego do wymogów UE musi być wspierane poprzez poprawę jakości zasobów ludzkich na wsi, w celu przygotowania rolników do funkcjonowania w nowych warunkach rynkowych, prawnych oraz socjalnych, które zaistnieją w Polsce z chwilą jej przystąpienia do jednolitego rynku1.

Zwiększenie aktywności ludności wiejskiej w pozyskiwaniu środków pomocowych

Ograniczeniem, które w dużym stopniu hamuje absorpcję środków pomocowych jest z pewnością niski poziom wykształcenia ludności zamieszkującej tereny wiejskie (por. tabl. 14.2), który w powiązaniu z niekorzystną strukturą demograficzną (problem starzenia się ludności wiejskiej) tworzy swoistą barierę mentalną. Rzutuje ona w sposób bardzo istotny na stopień aktywności w pozyskiwaniu środków pomocowych. Dlatego też potrzebne są szkolenia umożliwiające potencjalnym beneficjentom zapoznanie się z procedurami związanymi z aplikacją, a także pomoc ze strony państwa oraz innych instytucji mających na celu szeroko rozumiane kształcenie mieszkańców wsi.

Ważne jest także istnienie instytucji edukacyjnych na danym obszarze. Szkoły ponadgimnazjalne znajdują się na terenach wiejskich niemal w 95% badanych powiatów. Najczęściej są to szkoły o profilu rolniczym oraz licea ogólnokształcące. Na terenie czterech, ze 101 powiatów wiejskich, nie funkcjonuje żadna szkoła po- nadgimnazjalna. Około 78% szkół wiejskich posiada pracownie komputerowe.

M. Błażejewska, Szanse rozwoju agrobiznesu w Polsce w aspekcie integracji z UE, (w:) A. Mickiewicz (red.), Rola agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich, AR w Szczecinie, Szczecin 2001, s. 44.

Zwiększenie aktywności ludności wiejskiej w pozyskiwaniu środków pomocowych, a także w innych działaniach mających na celu przyspieszenie przemian na obszarach wiejskich, możliwe będzie tylko poprzez rozwój szkolnictwa. Bez inwestycji w tzw. kapitał ludzki, rozumianych jako podnoszenie poziomu kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia pracowników samorządowych oraz mieszkańców wsi, wszelkie programy lokalnego rozwoju będą miały nikłe szanse na realizację.

Najmniej ważną barierą jest niedostosowanie struktury pomocy do potrzeb beneficjentów. Inne bariery wskazywane były bardzo rzadko. Biorąc pod uwagę doświadczenia w korzystaniu ze środków pomocy bezzwrotnej, okazuje się, że 87% powiatów, które skorzystały z takiego sposobu finansowania, jednocześnie dostrzega bariery w wykorzystaniu takiej pomocy, natomiast 100% powiatów, które nie korzystały z pomocy bezzwrotnej, dostrzega jednocześnie bariery w korzystaniu z tej formy dofinansowaniu. Dowodzi to tezy, że doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych z zewnątrz zmniejsza poczucie niedostępności takiej pomocy.

Leave a Reply