elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Oczekiwania wobec przyszłej pracy

Ta ostatnia zależność jest właśnie podstawą związków korelacyjnych w przypadku wieku, gdzie zaobserwowano większe zdecydowanie bezrobotnych na zawody związane z posiadanymi kwalifikacjami w przypadku osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego. Osoby młode raczej nie traktowały tego w sposób rygorystyczny, co jest zupełnie zrozumiałe. Dlatego też konieczne byłoby działanie polegające na promowaniu idei kształcenia ustawicznego, które jest jednym z elementów ustalania pozycji konkurencyjnej bezrobotnych na rynku pracy. Szczególnie należałoby skierować tego rodzaju propozycje do ludzi starszych, którzy nie przejawiają większej skłonności nawet do uzupełniania wykształcenia i umiejętności.

Poza zawodem, którego poszukiwali respondenci, zapytano ich również o oczekiwania wobec przyszłej pracy. Może to bowiem stanowić informację o tym, w jakich warunkach chcieliby pracować. Z uwagi na to, że możliwy był wielokrotny wybór odpowiedzi oraz sklasyfikowanie ich według skali ocen od 1 do 3, ankietowani wskazali na następujące czynniki, które mogłyby wpłynąć na pozytywne zweryfikowanie poszukiwanego przez nich miejsca pracy (w kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych):

– dobre warunki pracy,

– dobra atmosfera pracy,

– praca w pobliżu miejsca zamieszkania,

– po prostu znalezienie pracy,

– pełny wymiar czasu pracy,

– praca dająca możliwości rozwoju,

– praca zapewniająca stabilizację zawodową,

– praca oferująca wysokie wynagrodzenie,

– praca dająca satysfakcję,

– praca zgodna z posiadanymi kwalifikacjami,

– praca dająca możliwość awansu oraz

– praca w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wysoka pozycja czynnika bliskości pracy od miejsca zamieszkania

Jak wynika z przedstawionej klasyfikacji, będącej konsekwencją rozkładu wypowiedzi respondentów, najbardziej zwracano uwagę na czynniki o charakterze bezpośrednio wynikającym z rodzaju działalności gospodarczej, stosowanego w podmiocie stylu zarządzania oraz jego organizacji. Jedynym wyjątkiem jest w tym przypadku dobra atmosfera pracy, która w dużym stopniu uzależniona jest od panujących w zakładzie pracy stosunków międzyludzkich. Jednocześnie zwraca uwagę niska pozycja wynagrodzenia, co może świadczyć o determinacji osób poszukujących pracy. Natomiast z punktu widzenia projektu istotne jest, że na ostatnim miejscu znalazła się praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, co generalnie może wpływać na brak chęci do uczestnictwa w dalszych działaniach projektu. Tym niemniej czynnik ten zostanie w sposób szczegółowy rozpoznany w kolejnych fragmentach niniejszego opracowania.

Ponadto niepokój musi budzić porównywalnie wysoka pozycja czynnika bliskości pracy od miejsca zamieszkania. Wskazuje to bowiem na niechęć bezrobotnych do dalszych dojazdów bądź w ogóle poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania. Jest to zjawisko dość powszechnie występujące na polskim rynku pracy, które jest główną barierą mobilności przestrzennej. Wynika ono jednak – jak się wydaje – nie tylko z niechęci osób poszukujących pracy, ale również braku informacji, możliwości uzyskania mieszkania, pracy dla współmałżonka oraz niskiego poziomu rozwoju infrastruktury.

Powyższa struktura odpowiedzi nie była zróżnicowana ze względu na płeć i poziom wykształcenia, co oznacza, że czynniki te są tak samo ważne dla kobiet i dla mężczyzn, oraz że nie różnicują ich posiadane kwalifikacje. Natomiast było zróżnicowanie w zależności od miejsca zamieszkania i wieku.

Leave a Reply