elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Oczekiwania bezrobotnych wobec powiatowych urzędów pracy

Analizując sposoby poszukiwania pracy przez bezrobotnych, zauważono, że znaczna część odpowiedzi wskazywała na możliwość korzystania z pomocy powiatowych urzędów pracy. Uzyskano bowiem aż 472 wskazania dotyczące tego sposobu poszukiwania pracy, przy czym nie wystąpiło w tym przypadku istotne zróżnicowanie badanej populacji według płci, wieku, wykształcenia, a tylko miejsce zamieszkania w pewnym stopniu różnicowało podejście do tego zagadnienia. Stanowiło to jednocześnie ponad 1/4 wszystkich uzyskanych odpowiedzi. Można zatem twierdzić, że poszukiwanie pracy przez instytucje, które zostały ustanowione przede wszystkim w celu wspomagania starań bezrobotnych w kierunku uzyskania pracy, jest nadal podstawowym sposobem wykorzystywanym przez osoby poszukujące pracy. Dlatego też konieczne było zweryfikowanie najbardziej istotnych oczekiwań respondentów w odniesieniu do działań tychże publicznych instytucji rynku pracy, które mogłyby pomóc we wskazaniu najbardziej istotnych kierunków dostosowania ich działań do potrzeb bezrobotnych. Mogłoby to w sposób zasadniczy przyczynić się do zwiększenia efektywności realizowanych przez nie programów rynku pracy.

W świetle przeprowadzonego badania, bezrobotni najczęściej oczekiwali od powiatowych urzędów pracy znalezienia przez jego pracowników jakiegokolwiek miejsca zatrudnienia, które miało charakter stały (prawie 1/4 wszystkich odpowiedzi)10. Łącznie z wypowiedziami, które podkreślały, że powiatowe urzędy 10 Ponieważ bezrobotni mieli do wyboru trzy możliwości odpowiedzi, ich łączna liczba wyniosła 1257 i w stosunku do tej wielkości liczona jest częstotliwość wyboru określonych w ankiecie oczekiwań. pracy powinny znaleźć jakąkolwiek pracę krótkookresową, sezonową czy tymczasową, zgodną z posiadanymi kwalifikacjami oraz pracę w innym zawodzie niż wyuczony – była to wielkość przekraczająca 60% wszystkich uzyskanych w badaniu kwestionariuszowym deklaracji. Potwierdza się zatem wniosek, wskazujący na niską porównywalnie skłonność do samodzielnego poszukiwania pracy przez bezrobotnych. Należy jednak przy tym podkreślić, że mimo tego, iż poszukiwanie pracy należy do statutowych zadań urzędów, to ich możliwości w tej dziedzinie są bardzo ograniczone. Głównym powodem jest w tym przypadku brak pełnej informacji o występujących na lokalnych rynkach pracy ofertach zatrudnienia, których zgłaszanie przez pracodawców nie jest usankcjonowane prawnie. W związku z powyższym do powiatowych urzędów pracy spływa zaledwie 20 do 30% wszystkich ofert, którymi w danym momencie dysponują pracodawcy. Stanowi to swego rodzaju barierę, która skutecznie ogranicza działania w zakresie lokalnej polityki zatrudnienia, w związku z czym pośrednictwo pracy nie przynosi również większych efektów w postaci zmniejszania się liczby bezrobotnych, gdyż skierowania dość często mają charakter przypadkowy.

Leave a Reply