elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Oczekiwania bezrobotnych wobec powiatowych urzędów pracy cz. III

W innych badaniach, przeprowadzonych na terenie województwa łódzkiego w odniesieniu do osób długotrwale bezrobotnych, bardzo często pojawiało się zdanie, iż przeszli oni już wszystkie proponowanie przez powiatowe urzędy pracy szkolenia, a i tak nie mogą znaleźć pracy i pozostają w statusie bezrobotnego już dłużej niż rok (Sobocka-Szczapa 2003). przedsiębiorstwa. Oczywiście w przyszłości – przede wszystkim ze względu na procesy dostosowawcze do działań innych gospodarek państw Unii Europejskiej – proces ten musi ulec rozszerzeniu, głównie z powodu wdrażania założeń Strategii Lizbońskiej, której jednym z założeń jest promowanie przedsiębiorczości. Jej przejawem na rynku pracy jest niewątpliwie tworzenie własnych miejsc pracy.

Ponadto 38 wskazań zwracało uwagę na realizowanie przez powiatowe urzędy pracy biernych programów rynku pracy, a mianowicie wypłacanie zasiłków. Łącznie z wypowiedziami, że „niczego nie oczekuję” stanowiły one ok. 3% wszystkich kwestionariuszowych deklaracji. Jest to wprawdzie niewiele, tym niemniej świadczy o roszczeniowym podejściu do instytucji będących przedstawicielami samorządów lokalnych lub o całkowitej rezygnacji. I w tym przypadku może to być wywołane złymi doświadczeniami z przeszłości, wywodzącymi się ze współpracy z tego rodzaju instytucjami. Jednak przede wszystkim należy podkreślić margi- nałność tego rodzaju postaw, co dowodzi instrumentalnego traktowania działań publicznych instytucji rynku pracy.

Generalnie, bezrobotni chcieliby korzystać z fachowej pomocy analizowanych podmiotów, czyli wnioskiem może być ciągłe doskonalenie ich działań statutowych, a przede wszystkim zwiększenie dostępności do informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Jak wynika z dotychczasowych obserwacji, jest to proces trudny, wymagający zmian zarówno w finansowaniu, jak i strukturze kadro- wo-organizacyjnej działań urzędów pracy.

Leave a Reply