elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Oczekiwania bezrobotnych wobec powiatowych urzędów pracy cz. II

Ponadto osoby poszukujące pracy podkreślały również znaczenie możliwości przekwalifikowania, które powinny być stwarzane przez aktywne programy rynku pracy, realizowane w powiatowych urzędach pracy. Udział tego typu odpowiedzi stanowił ok. 1/5 wszystkich uzyskanych w badaniu kwestionariuszowym deklaracji. Tego rodzaju stanowisko może wynikać z dotychczasowych – niekoniecznie pozytywnych – doświadczeń bezrobotnych. Z wcześniejszych obserwacji wynika bowiem to, że organizowane przez powiatowe urzędy pracy szkolenia nie zawsze odpowiadają zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez pracodawców. Jedynie te, które realizowane są w ramach tzw. trójporozumień, charakteryzują się 100% efektywnością. Chociaż nie wynika to jednoznacznie z wypowiedzi respondentów, to można domniemywać, że przynajmniej część z nich uczestniczyła w szkoleniach, które nie przyczyniły się do zwiększenia możliwości uzyskania przez nich pracy11.

Tylko nieliczne wskazania, a tym samym ankietowani, zwracali uwagę na możliwość korzystania z poradnictwa zawodowego (ok. 8% wszystkich wypowiedzi) oraz uzyskania pożyczki na podjęcie własnej działalności gospodarczej (ok. 2%). Szczególnie ta ostatnia wielkość może być interpretowana w sposób negatywny, bowiem wynika z niej, iż bezrobotni, uczestniczący w wywiadach kwestionariuszowych, raczej nie brali pod uwagę możliwości utworzenia własnego stanowiska pracy. Jest to jednak postawa dotycząca nie tylko badanej populacji, ale także zjawisko obserwowane zarówno na rynku pracy województwa podkarpackiego oraz całego kraju. Jest ono wynikiem braku przejrzystości reguł prawnych, obowiązujących samozatrudnionych, braku szerokiej informacji o potrzebach lokalnych rynków oraz ryzyku związanym z prowadzeniem własnego

Leave a Reply