elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego

Ubiegający się o kredyt, poza zdolnością do jego spłaty, powinien przedstawić odpowiednie zabezpieczenie kredytu, uzależnione od jego wielkości. Banki dążą również do tego, aby udział wkładu własnego kredytobiorcy w finansowaniu zamierzonego przedsięwzięcia był jak największy, co spowoduje zmniejszenie ryzyka kredytowego banku. Ważna dla banku jest również dochodowość współpracy z klientem.

Dla finansowania działań polegających na rozpoczęciu działalności lub też unowocześnianiu już posiadanych środków produkcji najodpowiedniejszy byłby kredyt inwestycyjny, udzielany przez banki na okres powyżej 36 miesięcy. Ponadto kredyty inwestycyjne udzielane są na finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności. Kredyty inwestycyjne udzielane są także na finansowanie innych zobowiązań, np. na spłatę zadłużenia przedsiębiorcy wobec innego banku albo instytucji finansowej z tytułu kredytu inwestycyjnego będącego w okresie wykorzystania.

Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego przebiega w kilku etapach. Jest to ocena celowości inwestycji, analiza finansowa, ocena opłacalności i określenie jakości przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oceny te dokonywane są na podstawie przedłożonego biznesplanu. Powodzenie inwestycji, jak również uzyskanie środków finansowych na jej przeprowadzenie, zależy od odpowiednio sporządzonego biznesplanu. Ważne jest zatem odpowiednie doradztwo i szkolenie potencjalnych przedsiębiorców w celu uświadomienia wagi odpowiednio przygotowanego „podłoża” pod nową inwestycję i możliwość rozpoczęcia działalności.

Leave a Reply