elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

OCENA KOMPUTERYZACJI TERENÓW WIEJSKICH

Z punktu widzenia oceny komputeryzacji terenów wiejskich w Polsce ważna jest nie tylko baza infrastrukturalna, ale, jak już podkreślano, umiejętność korzystania z niej. Sytuacja pod tym względem nie jest najlepsza. Na pytanie o posiadanie strony internetowej, która jest jednym z najprostszych sposobów promocji gminy i powiatu, trzech respondentów nie odpowiedziało, a 19 udzieliło odpowiedzi negatywnej. Wartość tego środka reklamy uzależniona jest także od aktualności informacji zamieszczanych na stronie internetowej. Około 1/3 respondentów nie znało daty ostatniej aktualizacji, a jedynie w siedmiu powiatach strony internetowe aktualizowane są na bieżąco (są to powiaty o relatywnie wysokim udziałem ludności miejskiej). Oznacza to, że zajmują się tym etatowi pracownicy urzędów samorządów lokalnych, a wizerunek gminy – powiatu w Internecie jest jednym z faktycznych środków promocji regionu i locoregionu. Słaba promocja powiatu w Internecie charakterystyczna jest dla powiatów o niskim wskaźniku zurbanizowania.

Powiaty wiejskie o najmniejszej liczbie komputerów posiadają także stałe łącza z Internetem i swoje strony internetowe (nikt jednak nie zna daty ich aktualizacji). Niestety, nie wykorzystuje się tego kanału do przepływu informacji pomiędzy starostwami a władzami gminnymi. Chociaż wszystkie ankietowane powiaty podłączone są do sieci, jedynie w 72 (na 131, które udzieliły odpowiedzi, w tym 15% poprzez pocztę elektroniczną) wykorzystuje się stałe łącza komputerowe do przepływu informacji pomiędzy starostwem a gminami. Zakres wymiany informacji jest niewielki i w 42 przypadkach (czyli 1/3 respondentów) sprowadza się do przesyłania dokumentów urzędowych, a w 57 (43% respondentów) do kontaktów w sprawach służbowych.

W świetle przytoczonych wyników ankiety pojawia się pytanie: czy komputeryzacja wsi sprowadza się jedynie do kupna sprzętu i podłączenia komputerów do Internetu? Jak i kto ma przekonać społeczności lokalne, że poprzez naukę obsługi komputera możemy posiąść nowe umiejętności i nowy zawód, gdy władze lokalne nie wiedzą, w jaki sposób wykorzystać komputer do promocji swoich regionów, czy też usprawnienia przepływu informacji? Problem niskiego poziomu edukacji wsi dotyczy bowiem także pracowników samorządów lokalnych. Bez podniesienia ich poziomu wiedzy informatyzacja wsi wydaje się być na dzień dzisiejszy zadaniem nierealnym.

Leave a Reply