elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

NOWE INWESTYCJE TYPU GREEN FIELDS

Podobny układ przestrzenny cechuje napływ kapitału zagranicznego w formie nowych inwestycji typu green fields (por. rys. 10.2). Wyraźna przewaga inwestycji zagranicznych tego typu widoczna jest w układzie wojewódzkim w woj.: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Warto przy tym podkreślić, iż na samo województwo mazowieckie pod koniec lat 90. przypadało blisko 1/3 wszystkich inwestycji zagranicznych typu green fields, co było rekordową wielkością. Następne województwo – śląskie – zyskało 15,5% ogółu inwestycji tego typu, a wielkopolskie – 9,4% zarówno w wielkościach absolutnych, jak i per capita. Zaznacza się także wyraźna koncentracja tych inwestycji w regionach silnie zurbanizowanych, szczególnie aglomeracji warszawskiej, górnośląskiej, poznańskiej i wrocławskiej, a także trójmiejskiej oraz krakowskiej. Tworzące się nowe miejsca pracy są przyczyną tego, że tereny podmiejskie dużych aglomeracji często charakteryzuje dużo niższa stopa bezrobocia. Ma to pozytywny wpływ na siłę nabywczą ludności wiejskiej. Dzięki temu możliwy jest dalszy wzrost miejsc pracy w działalności pozarolniczej. Jednocześnie rosnące dochody ludności wiejskiej pozwalają na przełamanie bariery kapitałowej w rolnictwie podmiejskim, a zredukowanie utajonego bezrobocia podnosi konkurencyjność tamtejszych gospodarstw rolnych. Ma to wyraźny wpływ na sytuację na rynku pracy na obszarach wiejskich. Widać to bardzo wyraźnie, gdy weźmiemy pod uwagę kształtowanie się stopy bezrobocia w powiatach ziemskich. Wartości poniżej średniej krajowej stopa bezrobocia przybiera na terenach należących do stref\ podmiejskiej Warszawy (por. tabl. 10.2).

Na ich relatywnie dobrą sytuację na rynku pracy w dużej mierze mają wpływ inwestycje zagraniczne na terenie macierzystych powiatów lub w ich sąsiedztwie, w całym przemyśle. Ponadto w Piasecznie powstała wytwórnia wyrobów tytoniowych (inwestor – grupa amerykańska „Nabisco”, producent min. Camel, Winston, Salem). W Górze Kalwarii rozpoczęto również restrukturyzację zakładu owocowo-warzywnego (inwestorzy EBOiR oraz Bank of America).

Leave a Reply