elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Niski poziom kwalifikacji badanych bezrobotnych

Zaprezentowane przez większość respondentów jednakowe powody zwolnień, jak wynika z przeprowadzonego badania zawsze były raczej od nich niezależne i wynikały z obiektywnego zapotrzebowania, występującego w danym okresie. Żaden z tych powodów nie odnosił się do umiejętności, a więc należy domniemywać, że nie stanowiły one bariery w znalezieniu zatrudnienia.

Nieco inny obraz tej sytuacji daje analiza odpowiedzi tych bezrobotnych, którzy deklarowali inny powód zwolnienia z pracy (30% badanej populacji). Mimo dominacji wśród odpowiedzi, których udzielali bezrobotni, tych samych przyczyn zwolnienia (ponieważ respondenci mieli do wyboru więcej niż jedną możliwość, odpowiedzi jest znacznie więcej):

– zakończenia umowy (24,3% wszystkich odpowiedzi),

– likwidacji zakładu pracy (17,0%),

– redukcji etatów (16,5%),

– odejścia z własnej inicjatywy (10,3%), pojawiały się tu również deklaracje o zwolnieniach dyscyplinarnych oraz braku odpowiednich kwalifikacji („nie poradziłem sobie na danym stanowisku pracy”). Świadczy to o znacznie większej złożoności badanego zagadnienia i jego wielowymiarowym charakterze.

Generalnie, populacja badanych bezrobotnych charakteryzowała się niskim poziomem kwalifikacji, co może świadczyć o szczególnych trudnościach, jakie napotykają te osoby w poszukiwaniu miejsca pracy. Znacznie rzadziej pojawiają się tu osoby z wykształceniem średnim zawodowym, a jeszcze rzadziej – z wy- kształceniem wyższym. Ponadto mimo różnorodności powodów zwolnienia z pracy można przyjąć, iż jedną z głównych przyczyn bezrobocia jest niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy, bowiem bez pracy pozostają głównie ludzie młodzi, którzy deklarują przejście w stan bezrobocia po zakończeniu procesu nauki. Można więc uznać, że są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, przy czym zjawisko to występuje nie tylko na rynku pracy województwa podkarpackiego. Widoczne jest ponadto uelastycznienie rynku pracy, głównie przez obserwowane zwiększenie stosowania w zakładach pracy umów na czas określony (o dzieło łub zlecenia), co jednak prawdopodobnie nie jest związane z czynnikami obiektywnie wpływającymi na możliwość stosowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, a wynika najpewniej z subiektywnych zachowań pracodawców związanych z rachunkiem ekonomicznym.

Leave a Reply