elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Niewielka liczba zgłoszeń na szkolenia BHP

Podobnie należy ocenić niewielką liczbę zgłoszeń na szkolenia BHP, oraz porównywalnie duże zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych. Pierwsze z nich mają zazwyczaj charakter obligatoryjny i nie wynikają z indywidualnej aktywności edukacyjnej osób poszukujących pracy. Natomiast drugie świadczą o istotnej potrzebie znalezienia pracy przez osoby jej poszukujące, mają bowiem związek z charakterem gospodarczym badanego obszaru.

Mimo więc wcześniejszych spostrzeżeń o dominacji postaw biernych wśród badanej populacji generalnie pozytywnie należałoby ocenić działania tych, którzy aktywnie uczestniczyli w dostosowaniu swoich umiejętności do potrzeb pracodawców. Świadczy o tym również to, że tylko w 30 przypadkach (spośród tych, którzy deklarowali posiadanie dodatkowych kwalifikacji) nie potrafiło w sposób precyzyjny określić, jakie one były. W związku z tym jedynie w odniesieniu do tych osób wystąpi zapewne brak możliwości wcześniejszej identyfikacji specyficznych umiejętności, które mogłyby zostać wykorzystane w przyszłej działalności edukacyjnej, podporządkowanej założeniom realizowanego projektu. Można zatem stwierdzić, że badana populacja osób poszukujących pracy była dość istotnie zdeterminowana koniecznością jej znalezienia, a tym samym starała się uczestniczyć w kreowaniu swojej pozycji. Możliwe zatem będzie ich aktywne uczestnictwo w dalszych działaniach projektu.

Leave a Reply