elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Nierówności na rynku pracy ze względu na wiek cz. II

Niewykorzystanie czynnika pracy może w konsekwencji hamować rozwój regionu. To człowiek jest najcenniejszym bogactwem każdego kraju i regionu, i to on decyduje o wykorzystaniu pozostałych czynników produkcji, czyli ziemi i kapitału. Powstaje zatem pytanie, jaką gospodarkę stać na takie marnotrawstwo.

W tym miejscu nie będziemy oceniać poprawności, słuszności wprowadzanych rozwiązań – w tym legislacyjnych – chcemy jedynie wskazać grupy, które są przejawem nierówności na rynku pracy które mogą mieć z tego powodu utrudnione wejście na rynek pracy, albo mogą być narażone na szybsze jego opuszczenie. Zakładamy, że o nierównym traktowaniu na rynku pracy poszczególnych jego kategorii może decydować samo państwo, przez stanowienie prawa.

Analizując strukturę ludności aktywnej zawodowo według wieku, zauważamy, że najbardziej liczebną grupą są osoby w wieku 25-29 lat, a kolejną w wieku 40-44 lata. W kolejnych starszych grupach wiekowych – szczególnie po 45. roku życia – odsetek aktywnych zawodowo obniża się, co ma związek z ich dezakty- wizacją zawodową. Podobne tendencje zaobserwowano w populacji pracujących, Najwyższy odsetek pracujących odnotowano w grupie wiekowej 40-44 lata (14,9%), natomiast najniższy dla osób powyżej 75. roku życia. Należy podkreślić duży spadek odsetka pracujących po 55. roku życia.

Leave a Reply