elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Nieodpowiednia jakość procesów kształcenia

Poza wymieniowymi wcześniej umiejętnościami, których brak przeszkadzał bezrobotnym w podjęciu pracy, w deklaracjach respondentów zauważono również istotną rolę, jaką odgrywały umiejętności specyficzne dla danego zawodu (stanowiska pracy). Pracodawcy najczęściej podkreślali braki w wykształceniu osoby poszukującej pracy, dotyczące: obsługi kasy fiskalnej, spawania, usług gastronomicznych, sprzedawców, operatorów wózków widłowych, szwaczek, krawców, elektryków, murarzy-tynkarzy, pracowników biurowych, ślusarzy, przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, prasowaczy, sprzątaczek, pracowników ochrony przeciwpożarowej, hydraulików, bukieciarzy oraz monterów systemów alarmowych. Różnorodność zawodów i specjalności, na które wskazywali bezrobotni, może wskazywać na nieodpowiednie rozpoznanie potrzeb pracodawców i kierowanie do pracy na zasadzie przypadku („może się uda”). Nie jest to najlepsza metoda znalezienia pracy, bowiem może wywołać wśród bezrobotnych zniechęcenie do dalszych poszukiwań. Tym niemniej powinno to dla nich stanowić wskazówkę do procesów przekwalifikowania się bądź uzupełnienia kwalifikacji.

Zaprezentowana analiza wypowiedzi bezrobotnych może świadczyć przede wszystkim o nieodpowiedniej jakości procesów kształcenia. Jeśli bowiem pracodawca odmawia zatrudnienia osobie, której zawód odpowiada zgłoszonemu przez niego stanowisku pracy, to znaczy, że umiejętności ukształtowane w czasie trwa-

Byli to najczęściej bezrobotni mę7.czyźni, mieszkający na wsiach, będący w wieku 15-25 lat mający wykształcenie zasadnicze i średnie zawodowe. nia nauki są nieadekwatne do tego, czego wymaga się na danym stanowisku. Może to zatem stanowić przesłankę do doskonalenia programów edukacyjnych, tym bardziej że mimo jednostkowego charakteru tych deklaracji, dość zróżnicowana – jak to już wskazano – była struktura tych zawodów.

Wśród wypowiedzi pojawiały się także inne powody odrzucenia przez pracodawcę kandydatury bezrobotnego, tym niemniej miały one charakter pojedynczych odpowiedzi i obejmowały problemy nieodpowiedniego wieku, względy zdrowotne bądź kontynuowanie nauki.

Można zatem domniemywać, że działania w projekcie powinny być ukierunkowane na kursy komputerowe, podwyższanie znajomości języków obcych oraz rachunkowości i księgowości. Można również uznać, że wybrane kategorie zawodów i specjalności mogą znaleźć odzwierciedlenie w proponowanym zakresie merytorycznym szkoleń, które będą podporządkowane wybranym stanowiskom, występującym w deklaracjach pracodawców. Duża różnorodność wymienianych umiejętności nie powinna w tym przypadku stanowić bariery, a wręcz przeciwnie, sprzyjać możliwościom kształcenia i dokształcania.

Leave a Reply