elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Na co ludzie zwracają uwagę przy wyborze pracy?

Mieszkańcy wsi częściej zwracali uwagę na zgodność pracy z posiadanymi kwalifikacjami, znajdującą się w pobliżu miejsca zamieszkania, dającą możliwość awansu oraz oferującą dobre warunki. Natomiast dla mieszkańców miast ważniejsza była praca w niepełnym wymiarze czasu oraz dobra atmosfera i stabilizacja. A więc czynniki o charakterze socjologiczno-organizacyjnym były zdecydowanie ważniejsze dla „mieszczuchów” aniżeli dla mieszkańców terenów wiejskich. Oni bowiem zwracali przede wszystkim uwagę na kwestie o charakterze ekonomicznym.

Struktura analizowanych odpowiedzi była bardzo zróżnicowana również w zależności od wieku. Ludzie młodzi zwracali przede wszystkim uwagę na czynnik związany z możliwością awansu oraz satysfakcją z wykonywanej pracy. Oczekiwania osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego dotyczyły lokalizacji pracy w pobliżu miejsca zamieszkania, oferującej wysokie zarobki oraz wykonywanej w pełnym wymiarze. Jak widać ludzie starsi zwracali głównie uwagę na kwestie ekonomiczne, co nie ma szczególnego znaczenia – jak się wydaje – dla ludzi młodych. Chyba jednak nie do końca tak jest, bowiem jak wskazują wcześniejsze badania, młodzież chciałaby od razu osiągać najwyższy w danych warunkach poziom wynagrodzeń. W związku z tym być może rozkład odpowiedzi był konsekwencją możliwości wyboru jedynie trzech możliwości.

Powyższa analiza wskazuje na dość stabilną pod względem oczekiwań zawodowych sytuację na rynku pracy województwa podkarpackiego. Nie mamy więc do czynienia z większą chęcią osób poszukujących pracy do przekwalifikowania się. Częściej – jak się wydaje – byliby oni skłonni do podwyższania kwalifikacji w zawodach, które już mają. Może to stanowić pewnego rodzaju problem w realizacji dalszych działań projektu, bowiem opór przed zmianami może utrudniać prowadzenie szkoleń, w zawodach, w ramach których bezrobotni nie mieli kwalifikacji. W pewnym stopniu zjawisku temu może przeciwdziałać ogólnie prezentowana przez nich chęć do podjęcia zatrudnienia.

Leave a Reply