elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY POMOCOWE

Wielka szansą na przyspieszenie procesów przemian na wsi i obszarach wiejskich stanowić może zapowiedziana przez Unię Europejską w dokumencie AGENDA 2000 pomoc finansowa w okresie przedakcesyjnym (w latach 2000-2006) w ramach programów pomocowych: PHARE, ISPA i SAPARD. Efektywność wydatkowania funduszy pomocowych zależy od jakości i trafności projektów przygotowanych według procedur unijnych, planowania finansowego, strategii marketingowych i koordynacji inwestycji z innymi działaniami. Polska od 1990 r. korzysta z pomocy Unii Europejskiej. Do czasu wstąpienia do Unii Europejskiej Polska będzie korzystała z funduszy przedakcesyjnych. Następnie na ich miejsce pojawią się środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Nie należy zapominać o programach wspólnotowych. Niektóre z nich są już dostępne dla polskich samorządów i organizacji pozarządowych. Celem pracy jest prezentacja programów przeznaczonych dla polskich samorządów, określenie wpływu środków pomocowych na rynek pracy w Polsce oraz identyfikacja barier absorpcji funduszy pomocy bezzwrotnej.

Wśród programów pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych dla polskich samorządów są fundusze przedakcesyjne: PHARE, ISPA i SAPARD oraz programy wspólnotowe: SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, MŁODZIEŻ, KULTURA 2000, eContent.

Leave a Reply