elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Liczba utworzonych w strefach miejsc pracy

Autor ten sporządził bilans korzyści i uszczupleń wynikających dla budżetu państwa z funkcjonowania dwóch stref i korzyści finansowe przeważały nad uszczupleniami wpływów do budżetu. Nie powstało jednak żadne opracowanie zbiorcze, które swym zasiągiem obejmowałoby wszystkie strefy, a biorąc pod uwagą wyniki analizy CASE wiadomo, że efekty funkcjonowania poszczególnych stref są zdecydowanie różne i trudno jest wysnuć wniosek o charakterze ogólnym.

Liczba utworzonych w strefach miejsc pracy nie jest wynikiem świadomej działalności finansowej państwa, dlatego też gruntowna analiza kosztów tego przedsię- wziącia na szczeblu międzyresortowym jest warunkiem koniecznym zbadania efektywności tego instrumentu. Można by podnieść argument, że strefy są przecież instrumentem publiczno-prywatnym, którego efektywność zależy także od podmiotów prywatnych, więc nie ma sensu analiza kosztów, jakie w związku z funkcjonowaniem stref ponosi państwo, bo i tak nie wyczerpuje to istoty problemu. Argument taki wydaje się jednak trywialny wziąwszy pod uwagę, że istotą instrumentów publiczno-prywatnych jest jednak świadoma działalność państwa przy jednoczesnym współdziałaniu z podmiotami prywatnymi przy realizacji celów o charakterze publicznym. Nowe inwestycje w strefach stworzyły jednak możliwość kreowania nowych i umacniania już istniejących czynników lokalizacji oraz uruchomienia na terenie strefy procesu rozwoju opartego na powstaniu pewnego bieguna wzrostu40. Takie trwałe efekty powstania stref są niezwykle ważne w kontekście walki z bezrobociem. We wcześniejszych opracowaniach nie brano ich pod uwagę.

Leave a Reply