elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Kryterium niezależności

Na potrzeby rozporządzenia o pomocy dla MSP zostały zdefiniowane małe i średnie przedsiębiorstwa, przez które rozumie się przedsiębiorstwa, które:

– zatrudniają mniej niż 250 pracowników,

– jedno z dwojga:

– ich roczne obroty nie przekraczają 40 min euro lub

– ich suma bilansowa nie przekracza 27 min euro,

– spełniają kryterium niezależności.

Kryterium niezależności wskazuje, że 25% lub więcej kapitału bądź praw głosu nie może znajdować się w posiadaniu jednej firmy lub w posiadaniu większej liczby firm wspólnie. Próg ten można przekroczyć w następujących dwóch przypadkach:

– jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w posiadaniu korporacji prawa publicznego, spółek typu venture capital lub inwestorów instytucjonalnych przy założeniu, że nikt nie pełni indywidualnej czy też zbiorowej kontroli nad przedsiębiorstwem,

– jeżeli kapitał jest do tego stopnia rozdrobniony, iż nie można określić, kto jest jego właścicielem oraz jeżeli przedsiębiorstwo oświadcza, iż można w sposób prawnie uzasadniony przyjąć, że kapitał ten nie jest w posiadaniu jednej firmy łub większej liczby firm wspólnie w 25% lub więcej (nie obejmuje go definicja SME lub definicja małego przedsiębiorstwa).

– Przez małe przedsiębiorstwa rozumie się przedsiębiorstwa:

– które zatrudniają mniej niż 50 pracowników,

– jedno z dwojga:

– ich roczne obroty nie przekraczają 7 min euro lub

– ich suma bilansowa nie przekracza 5 min euro,

– spełniają kryterium niezależności, zgodnie z definicją zawartą w ust. 3 omawianego rozporządzenia.

Leave a Reply