elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Krótkookresowa aktywność edukacyjna respondentów

Są to zatem osoby, które zgodnie z przyjętymi kryteriami doboru należy uwzględnić w dalszych działaniach projektu. Dominacja tej grupy wydaje się bowiem jeszcze większa, jeśli uwzględnimy, że ponad 15% badanych nie udzieliło w tej kwestii wiążących odpowiedzi (156 osób). Ponadto 6,5% respondentów nie było zdecydowanych co do podjęcia pracy w formie zatrudnienia tymczasowego (odpowiedź „to zależy”), przy czym 32 osoby uzależniały to od (w kolejności najczęściej występujących wypowiedzi):

– warunków pracy (oferowanego stanowiska pracy),

– wynagrodzenia,

– lokalizacji zakładu pracy,

– od czasu trwania umowy.

A więc ankietowani ci potencjalnie mogą również zasilić populację poszukujących pracy, bezwarunkowo akceptujących badaną formę zatrudnienia. Jak wynika z danych, dotyczących badania zależności, częściej tego rodzaju poglądem charakteryzowali się mężczyźni mieszkający na obszarach wiejskich, będący w wieku 15-25 lat, reprezentujący wykształcenie zasadnicze i średnie zawodowe.

Tylko 89 bezrobotnych (8,5% ogólnej liczby badanych) nie wyraziło zgody na uczestniczenie – de facto – w dalszych działaniach projektu, bowiem zadeklarowali oni wyraźnie odrzucenie oferty pracy w tej formie. Byli to przede wszystkim mężczyźni (57,3% wszystkich negatywnych odpowiedzi), głównie mieszkańcy wsi (ponad 70% wszystkich przeczących deklaracji), a także ludzie młodzi z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Podstawową przyczyną było w tym przypadku złe nastawienie respondentów do tej formy pracy, wynikające z bardzo różnych przyczyn przez nich deklarowanych. Ponad 70% wypowiedzi zwracało uwagę na niestałość tej formy zatrudnienia, a ok. 8% wszystkich otrzymanych odpowiedzi dotyczyło kwestii finansowych („bo wiąże się to z wyjątkowo niską płacą”, „muszę mieć pieniądze na opiekunkę dla dziecka”, „chcę osiągać stałe dochody”, „w ten sposób można być oszukanym”). Ponadto jednostkowe wypowiedzi wskazywały powody, takie jak: opieka nad dziećmi, zainteresowaniem własną działalnością gospodarczą, trudności formalne („więcej załatwiania papierków niż korzyści”). Zdarzały się także deklaracje z typu „nie, bo nie” („nie interesuje mnie praca w tej formie”, „to nic nie daje, to nie ma sensu”). Zatem populacja niechętnych do zatrudnienia w formie pracy tymczasowej była zdominowana przez tych, którzy nie mają zaufania do trwałości stosunku pracy i jednocześnie charakteryzują się niższym poziomem wykształcenia. Można w związku z tym wnioskować o działania w projekcie ukierunkowane na popularyzację tej formy zatrudnienia, dlatego że wydaje się, iż występujący do chwili obecnej brak szerokiego jej rozpropagowania (co dotyczy również wszystkich elastycznych form zatrudnienia) może stanowić istotną barierę w rozwoju tego typu form zatrudnienia zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców.

Przyjrzyjmy się teraz deklaracjom respondentów, które miały za zadanie pokazać ich krótkookresową aktywność edukacyjną. Analiza tych wypowiedzi może bowiem przyczynić się do oceny ich najbardziej aktualnych potrzeb szkoleniowych, które mają istotne znaczenie dla realizowanego projektu. Wcześniej zbadana skłonność respondentów do działań dostosowawczych miała charakter raczej ogólny, sprawdzający jedynie ich aktywność edukacyjną, która – jak się okazało – była dość duża.

Leave a Reply