elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

KOSZTY PRACY W RACHUNKU KOSZTÓW

Za podstawę intelektualną badania przyjęto stwierdzenie, że kluczowe znaczenie dla tworzenia wartości współczesnych przedsiębiorstw mają takie zasoby, jak: wiedza i kompetencje pracowników, nowoczesne technologie, procesy wytwarzania, procesy obsługi klienta, zaawansowane systemy przetwarzania i dostarczania informacji. Zasoby te mają charakter niematerialny i są zależne od kapitału ludzkiego, kapitału organizacyjnego i kapitału klienta, które tworzą tzw. zasoby intelektualne, będące jedynym istotnym zasobem strategicznym współczesnego przedsiębiorstwa. W badaniu wykazano, że nie wystarczy posiadanie tego typu zasobów, by mogły być uznane za strategiczne, konieczna jest jeszcze strategia ich wykorzystywania i rozwijania. Wymaga to identyfikacji, wyceny i inwentaryzacji zasobów intelektualnych. W badaniu dokonano analizy warunków wizualizacji zasobów intelektualnych oraz trudności, jakie napotykają przedsiębiorstwa podejmujące próby wyceny ich wartości. Jednocześnie przedstawiono różne metody wyceny kapitału intelektualnego i dokonano oceny ich wartości poznawczej oraz przydatności dla polskich przedsiębiorstw. Pokazano, jak istotne, z punktu widzenia zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, są informacje wewnętrzne, ale także zewnętrzne. Zwrócono uwagę, że w rachunkowości kapitału ludzkiego niezmiernie istotne znaczenie odgrywają informacje dotyczące rynku pracy, a w tym także bezrobocia, którego poziom, dynamika i struktura ma istotny wpływ na jakość oraz dostępność kapitału intelektualnego, jak również stosowane metody zarządzania nim i ich efektywność.

Leave a Reply