elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

KOSZTY PRACY W RACHUNKU KOSZTÓW CZ. II

W zbiorze informacji wewnętrznych niezwykle ważna dla prawidłowego zarządzania kapitałem ludzkim jest wiarygodna wycena kosztów zastosowanego czynnika pracy. Wymaga ona posługiwania się poprawnym rachunkiem kosztów. W badaniu pokazano, jak wykorzystywać, do uzyskania pełnej informacji o koszcie pracy, rachunek kosztów działań i zrównoważoną kartę osiągnięć. Przedstawiono, jak można potraktować pracownika lub grupę pracowników, jako obiekt kosztów związanych nie tylko z ceną czynnika pracy, ale także z nakładami związanymi z jego konkretnym zastosowaniem. Następnie zaś pokazano, jak, przy zastosowaniu koncepcji Balanced Scorecard, można przejść od pomiaru zasobu intelektualnego w przedsiębiorstwie i oceny stopnia wykorzystania kapitału ludzkiego w procesie realizacji strategii rozwojowej firmy, do koordynacji tego procesu. Stosując tradycyjne metody rachunku kosztów, nie sposób odpowiedzieć na zasadnicze dla współczesnego przedsiębiorstwa (pracującego w warunkach upowszechniania się gospodarki opartej na wiedzy, narastającej globalnej konkurencji i niezrównoważonego, podlegającego również globalizacji rynku pracy) pytanie, a mianowicie, jakie zasoby kapitału ludzkiego są przez firmę zaangażowane i ile kosztuje ich wykorzystanie. Nie sposób też ustalić, czy firma angażuje właściwe zasady intelektualne, i czy właściwie dba o ich rozwój z punktu widzenia realizowanej strategii rozwoju.

Leave a Reply