elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Koncepcja skracania czasu pracy

Wobec niezbędnego dla efektywnego rozwoju gospodarki podniesienia poziomu i roli wiedzy, jest to efekt ważny. Czy zatem w tak niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak obecnie w Polsce, nie lepiej byłoby, gdyby ludzie pracowali krócej, niż mieliby nie pracować wcale? Pozostawiamy to pytanie jako otwarte, ale zarazem jako wskazówkę, dotyczącą jednego z możliwych kierunków rozwiązywania problemów nadmiaru zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

Szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie, należy uwzględnić wymiar kompetencyjny, w tym w szczególności rozwój kształcenia kadr na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Szacowało się np., że w Unii Europejskiej w roku 2002 deficyt pracowników w szeroko rozumianym sektorze technologii telekomunikacyjnych i informatycznych miał wynieść 1,6 min. Jeżeli zatem nie podejmie się zdecydowanych kroków przeciwdziałania temu deficytowi, to w ciągu najbliższych 10 lat luka pomiędzy podażą kadr wykwalifikowanych a zapotrzebowaniem na nie zwiększy się co najmniej czterokrotnie. Brak tych kadr na rynku oznacza z jednej strony, mniejsze możliwości wzrostu podaży nowych usług i urządzeń, a jednocześnie wyższe ich ceny, co wynika chociażby z rosnących kosztów pracy wykwalifikowanej w sektorach naukochłonnych (rzadsze kompetencje wymagają wyższych zarobków)21.

Z pewnością koncepcja skracania czasu pracy wymaga poważnej dyskusji i analiz. Być może, umiejętne wykorzystanie idei skracania czasu pracy mogłoby spowodować znaczne obniżenie publicznych, zakładowych i indywidualnych, ekonomicznych, zawodowych, społecznych, psychicznych, zdrowotnych i innych kosztów braku pracy.

Leave a Reply