elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Kilka problemów związanych z funkcjonowaniem stref

Na kilka problemów związanych z funkcjonowaniem stref zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 1998 r. – informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na terenie Polski. Była to pierwsza próba podsumowania dotychczasowej działalności stref, obejmująca lata 1995-1998. Kontrolę przeprowadzono w byłym Ministerstwie Przemysłu i Handlu, Ministerstwie Gospodarki, spółkach zarządzających SSE i u niektórych przedsiębiorców działających w strefach. Celem była m.in. ocena kontroli działań byłego

Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Gospodarki pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności w zakresie:

– procesu tworzenia stref,

– sprawowania nadzoru nad spółkami zarządzającymi SSE i przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą na tych obszarach,

– monitorowania efektów gospodarczych przedsięwzięć gospodarczych uruchomionych w strefach,

– efektów gospodarczych samych przedsiębiorstw i ich skutków dla budżetu państwa.

W trakcie kontroli NIK ujawniono znacznie niższy od oczekiwanego poziom zagospodarowania SSE. Do końca października 1998 r. wartość zrealizowanych w strefie inwestycji wyniosła 2,1 mld zł – zamiast pierwotnie planowanej kwoty w wysokości 8 mld zł. Znacznie poniżej przewidywań ukształtowała się także liczba nowych miejsc pracy: niespełna 5,7 tys. wobec zakładanych 166 tys.

Leave a Reply