elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

KAPITAŁ LUDZKI A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Cz. II

Słabość polskich przedsiębiorstw w zakresie strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, zmierzającego do budowy przewagi konkurencyjnej, w oparciu o ten kapitał, przejawia się w sposób szczególnie wyrazisty, jeśli prześledzi się wykorzystanie czynnika ludzkiego w procesie zarządzania innowacjami. Kwestię tę podjął w swoim badaniu zespół kierowany przez prof. dr hab. Alicję Sosnowską. W opracowaniach poświęconych koncepcjom myślenia strategicznego w przedsiębiorstwach, wiedzy traktowanej jako zasób firmy pozwalający na tworzenie nowych wartości, strategiom zarządzania wiedzą w procesie innowacyjnym, wykorzystaniu systemów informacyjnych w procesie zarządzania wiedzą oraz transferowi wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw, pokazano na podstawie studiów literaturowych, jak można wykorzystać wiedzę do budowania przewagi konkurencyjnej firmy oraz jaką rolę odgrywa w tym procesie prawidłowo zarządzany i zastosowany kapitał ludzki.

Następnie spróbowano ustalić na ile te rozwiązania i możliwości są znane menedżerom polskich przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych oraz w jakiej mierze wykorzystuje się wiedzę w polskich przedsiębiorstwach i rozwija ją, traktując jako główny zasób strategiczny firmy. Przeprowadzone studia i badania potwierdziły rosnącą rolę wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach, a także czynnika ludzkiego w procesie jej tworzenia i wykorzystania, a zwłaszcza badania przewagi konkurencyjnej oraz upowszechnienia się strategicznego podejścia do zarządzania. W polskich przedsiębiorstwach wiedza związana z czynnikiem ludzkim tylko częściowo jest przekształcana w wiedzę skodyfikowaną, gdyż upowszechnienie metod zarządzania wiedzą jest jeszcze niezbyt wysokie zarówno w samych przedsiębiorstwach, jak i jednostkach badawczo-rozwojowych. Wiele może tu zmienić wprowadzenie nowoczesnych technologii informacyjnych. Należy w nich upatrywać narzędzia lepszego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach, a także instrumentem, który można wykorzystać skutecznie w walce z bezrobociem w skali gospodarki narodowej.

Leave a Reply